CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA

"Quality Innovation"

Huấn Luyện An Toàn Lao Động

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 1

huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động Nhóm 1 - Người làm công tác quản lý. Theo Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH ngày 18/10/2013 quy định về công tác....

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 2

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Nhóm 2 - Cán bộ chuyên trách, phụ trách An Toàn LĐ của Doanh Nghiệp. Theo Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH ngày 18/10/201...

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 3

Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Nhóm 3: - Người lao động làm những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt. Theo Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH ngày...

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4

Khóa học huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 bao gồm những người ngoài nhóm 1, 2, 3 và 5. Theo Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH ngày 18/10/2013 quy định về....

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 5

Huấn luyện an toàn lao động vệ sinh nhóm 5 - Người thuộc nhóm nhân viên y tế. Theo Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH ngày 18/10/2013 quy định về công tác huấn...

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 6

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 6 - Người thuộc nhóm An toàn vệ sinh viên. Theo Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH ngày 18/10/2013 quy định về công tá...