CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

BRC Packaging Issue 6 Checklist

BRC Packaging Issue 6 Checklist” là danh sách câu hỏi rất cần thiết cho các đơn vị, cơ sở hoạt động trong chuỗi cung ứng bao bì để chứng minh việc tuân thủ Tiêu chuẩn Toàn cầu về Vật liệu đóng gói.


BRC Packaging Issue 6


BRC PACKAGING ISSUE 6 CHECKLIST VỀ CAM KẾT CỦA LÃNH ĐẠO CẤP CAO

 • Cơ sở có chính sách được lập thành văn bản trong đó nêu rõ đáp ứng nghĩa vụ sản xuất các sản phẩm an toàn và tuân thủ pháp lý với chất lượng không?
 • Lãnh đạo cơ sở có xác định và duy trì một kế hoạch rõ ràng và hiệu quả để phát triển và cải tiến văn hóa chất lượng và an toàn sản phẩm không?
 • Lãnh đạo có cung cấp nguồn nhân lực và tài chính cần thiết cho việc sản xuất và đóng gói an toàn theo tiêu chuẩn BRC Packaging không?
 • Các cuộc họp xem xét của lãnh đạo có được tổ chức định kỳ không?
 • Sơ đồ tổ chức hiện tại có thể hiện cấu trúc quản lý và các kênh báo cáo của công ty không?

BRC PACKAGING ISSUE 6 CHECKLIST VỀ QUẢN LÝ MỐI NGUY VÀ RỦI RO

 • Phân tích mối nguy và đánh giá rủi ro có được phát triển, xem xét và quản lý bởi một nhóm đa ngành bao gồm những người chịu trách nhiệm về chất lượng, kỹ thuật / bảo trì, hoạt động sản xuất và các chức năng liên quan khác không?
 • Phạm vi Phân tích mối nguy và đánh giá rủi ro có được xác định rõ ràng và được lập thành văn bản không
 • Có mô tả đầy đủ về sản phẩm, nhóm sản phẩm và quá trình có được phát triển, bao gồm tất cả thông tin liên quan về an toàn và tính toàn vẹn của lsản phẩm không?
 • Sơ đồ quy trình có được soạn thảo cho từng sản phẩm, nhóm sản phẩm và quá trình có quy định từng bước từ khi nhận nguyên liệu thô, thông qua sản xuất và lưu trữ, giao hàng đến khách hàng không?
 • Đối với mỗi nguy cơ cần kiểm soát, ngoài chương trình tiên quyết hiện có, các điểm kiểm soát có được xem xét để xác định các điểm kiểm soát tới hạn không?
 • Hành động khắc phục có được thực hiện không?

BRC PACKAGING CHECKLIST VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

 • Công ty có một thủ tục được lập thành văn bản để quản lý các tài liệu tạo thành một phần của hệ thống quản lý chất lượng và an toàn sản phẩm không?
 • Công ty có tìm kiếm thỏa thuận chính thức về tiêu chuẩn kỹ thuật với các bên liên quan theo yêu cầu của khách hàng không?
 • Sự hiện diện của nhãn hiệu hoặc logo của nhà sản xuất trên các vật liệu đóng gói có được thỏa thuận chính thức giữa các bên liên quan không?
 • Có chương trình đánh giá nội bộ theo lịch trình không?
 • Mỗi cuộc đánh giá nội bộ có một phạm vi xác định và xem xét kế hoạch an toàn sản phẩm không?
 • Đánh giá nội bộ có được thực hiện bởi các ssanhs giá viên có năng lực và được đào tạo phù hợp không?
 • Báo cáo đánh giá nội bộ có xác định sự phù hợp và không phù hợp không?
 • Có thủ tục hoàn thành phân tích nguyên nhân gốc rễ và các hành động khắc phục hoặc phòng ngừa không?
 • Có thủ tục phê duyệt nhà cung cấp được lập thành văn bản không?
 • Có thủ tục và hệ thống truy tìm nguồn gốc được lập thành văn bản không?
 • Tất cả các khiếu nại có được ghi lại, điều tra và kết quả điều tra có được lập thành văn bản không?
 • Có thủ tục thu hồi sản phẩm được lập thành văn bản không?

brc-packaging-issue-6-checklist


BRC PACKAGING CHECKLIST VỀ TIÊU CHUẨN NHÀ MÁY

 • Việc xem xét có được thực hiện đối với các hoạt động cục vộ và môi trường của cơ sở ảnh hưởng đến sự an toàn của sản phẩm không?
 • Các khu vực bên ngoài có ngăn nắp không?
 • Tường, sàn, trần và đường ống có được duy trì trong tình trạng tốt và có thuận lợi cho việc làm sạch không?
 • Ánh sáng có được cung cấp đủ và phù hợp không?
 • Thông gió phù hợp và đầy đủ có được cung cấp phù hợp không?
 • Tát cả nước được sử dụng trong chế biến sản phẩm hoặc làm sạch thiết bị có là nước uống hoặc được xử lý phù hợp để tránh nhiễm bẩn không?
 • Nhà xưởng có cho phép đủ không gian làm việc và khả năng bảo quản để các hoạt động được thực hiện trong điều kiện an toàn và hợp vệ sinh không?
 • Thiết bị có được chế tạo bằng vật liệu phù hợp và được thiết kế để đảm bảo có thể được làm sạch và bả trì hiệu quả không?

CHECKLIST BRC PACKAGING PHIÊN BẢN 6 VỀ KIỂM SOÁT SẢN PHẨM VÀ QUÁ TRÌNH

 • Các yêu cầu của khách hàng liên quan đến thiết kế, phát triển, tiêu chuẩn kỹ thuật, sản xuất và phân phối sản phẩm có được lập thành văn bản và thống nhất với khách hàng không?
 • Các mẫu bao bì in có được giữ lại cùng với hồ sơ sản xuất trong một khoảng thời gian không?
 • Trong trường hợp thay đổi thành phần sản phẩm, phương pháp sản xuất hoặc thiết bị, cơ sở có thiết lập lại tiêu chuẩn quá trình và xác thực dữ liệu về sản phẩm để đảm bảo an toàn và tính hợp pháp cũng như chất lượng sản phẩm không?
 • Kiểm tra chất lượng có được thực hiện để chứng minh rằng thành phần nằm trong khoảng dung sai được quy định trong tiêu chuẩn kỹ thuật không?
 • Có thủ tục được lập thành văn bản để kiểm soát các vật liệu không phù hợp không?
 • Tất cả các nguyên vật liệu, sản phẩm và thành phẩm có được bảo quản đúng cahs để ngăn ngừa nhiễm bẩn không?

CHECKLIST BRC PACKAGING ISSUE 6 VỀ NHÂN SỰ

 • Tất cả nhâ sự, bao gồm cả nhân viên tạm thời và nhân viên nhà thầu có được đào tạo phù hợp trước khi bắt đầu công việc và được giám sát đầy đủ trong suốt thời gian làm việc không?
 • Công ty có xem xét và lập thành văn bản các năng lực của tất cả nhân viên và cung cấp đào tạo khi thích hợp không?
 • Hồ sơ đào tạo có sẵn không?
 • Các yêu cầu về vệ sinh cá nhân có được lập thành văn bản không
 • Quần áo bảo hộ và trang phục cá nhân do cơ sở cung cấp có phù hợp không?
 • Các phương tiện cho khách và nhà thầu có tuân thủ chính sách vệ sinh của cơ sở không?
 • Quần áp sạch và bẩn có được cách ky và kiểm soát để tránh lây nhiễm chéo không?

CHECKLIST BRC PACKAGING VỚI SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI

 • Có thủ tục phê duyệt nhà cung cấp được lập thành văn bản trong đó xác định quá trình phê duyệt ban đầu và liên tục của từng sản phẩm thương mại không?
 • Các hồ sơ có được duy trì trong quá trình phê duyệt của nhà sản xuất hoặc nhà đóng gói, bao gồm các báo cáo đánh giá hoặc giấy chứng nhận được kiểm tra xác nhận tình trạng an toàn sản phẩm của các cơ sở sản xuất / đóng gói cung cấp các sản phẩm thương mại không?
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật có sẵn cho tất cả các sản phẩm không?
 • Cơ sở có sử dụng đánh giá rủi ro khi cần lấy mẫu hoặc thử nghiệm sản phẩm để xác minh rằng các sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và đáp ứng các yêu cầu pháp lý và an toàn không?
 • Có quá trình được lập thành văn bản để xác minh tính hợp pháp của các sản phẩm thương mại không?
 • Có duy trì một hệ thống truy tìm nguồn gốc cho tất cả các lô sản phẩm xác đinh nhà sản xuất hoặc nhà đóng gói cuối cùng của sản phẩm không?
 • Thử nghiệm truy tìm nguồn gốc có bao gồm việc đối chiếu số lượng sản phẩm mà công ty nhận được cho lô hoặc lô sản phẩm đã chọn không?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là một phần của RC Packaging Issue 6 checklist, để nhận được toàn văn Checklist, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với KNA CERT theo số hotline: 093.2211.786 hoặc Email: salesmanager@knacert.com

Chia sẻ

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status