CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

IAF là gì ? Vai trò của IAF và các thành viên IAF

Nhiều tổ chức/ Doanh Nghiệp hiện nay đang muốn được đánh giá và cấp chứng nhận hệ thống ISO 9001 có dấu IAF. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa hiểu rõ IAF và vai trò của IAF là gì đối với giấy chưungs nhận họ đang có. Trong bài viết này KNA CERT sẽ cung cấp thông tin cho bạn về vấn đề này.


GIỚI THIỆU VỀ IAF

IAF được viết tắt bởi cụm từ International Accreditation Forum - Diễn đàn công nhận quốc tế.

Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF) là một hiệp hội toàn cầu của:

1. Cơ quan công nhận
2. Nhóm công nhận khu vực
3. Hiệp hội tổ chức chứng nhận
4. Hiệp hội ngành
5. Các tổ chức/bên liên quan khác và chủ sở hữu các chương trình để chứng nhận hệ thống quản lý, sản phẩm, quy trình, dịch vụ, nhân sự và thẩm tra, xác nhận.

 LOGO IAF


IAF với tầm nhìn: Công nhận làm cho thế giới tốt đẹp hơn và sứ mệnh của IAF


HOẠT ĐỘNG CÔNG NHẬN CỦA IAF

Công nhận là một hoạt động đánh giá độc lập các tổ chức đánh giá sự phù hợp theo các tiêu chuẩn được công nhận để đảm bảo tính công bằng và năng lực của họ. Thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, chính phủ, bên môi giới, người tiêu dùng có thể tin tưởng vào kết quả kiểm tra và hiệu chuẩn, báo cáo thanh tra cùng các chứng nhận mà tổ chức đó cung cấp.

Các tổ chức công nhận được thành lập tại nhiều quốc gia với mục đích chính là đảm bảo các tổ chức chứng nhận sự phù hợp được giám sát bởi một tổ chức có thẩm quyền.

Các tổ chức công nhận, được đánh giá đủ năng lực bởi các tổ chức tương đương, đã ký các thỏa thuận giúp các sản phẩm và dịch vụ được chấp nhận nhiều hơn tại nhiều quốc gia, qua đó tạo nên một khung hỗ trợ mậu dịch quốc tế nhờ xóa bỏ các rào cản kỹ thuật.

Những thỏa thuận về các lĩnh vực gồm các hệ thống quản lý, sản phẩm, dịch vụ, nhân sự và các chương trình tương tự đánh giá sự phù hợp được Diễn đàn công nhận quốc tế (International Accreditation Forum - IAF) quản lý, còn những thỏa thuận về công nhận thanh tra và phòng thí nghiệm được Tổ chức công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC) quản lý. Cả hai tổ chức IAFILAC hợp tác với nhau cùng nỗ lực thúc đẩy công nhận và đánh giá sự phù hợp trên toàn thế giới.


VAI TRÒ CỦA IAF

IAF hoạt động với hai mục đích cơ bản. Mục đích thứ nhất là đảm bảo các tổ chức công nhận thành viên của diễn đàn chỉ công nhận cho các tổ chức đủ năng lực thực hiện công việc và không nảy sinh xung đột lợi ích. Mục đích thứ hai là thiết lập những thỏa thuận các bên cùng công nhận, gọi là Thỏa ước Công nhận lẫn nhau (Multilateral Recognition Arrangements - MLA) giữa các tổ chức công nhận thành viên, giúp giảm rủi ro cho doanh nghiệp và khách hàng thông qua đảm bảo chứng nhận công nhận đáng tin cậy ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

MLA góp phần tăng sự tự do mậu dịch quốc tế thông qua việc loại trừ các rào cản kỹ thuật để giao thương. Diễn đàn IAF hoạt động nhằm tìm ra phương thức hiệu quả nhất để đạt được một hệ thống duy nhất cho phép các công ty có chứng chỉ đánh giá sự phù hợp được công nhận ở một nơi nào đó trên thế giới cũng được công nhận ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Mục tiêu của MLA chính là nhằm bao quát tất cả các tổ chức công nhận tại tất cả các quốc gia trên thế giới, nhờ đó loại bỏ được nhu cầu chứng nhận sản phẩm hay dịch vụ của các nhà cũng cấp ở mỗi quốc gia mà họ bán hàng hay cung cấp dịch vụ. Chứng nhận một lần - được chấp nhận ở mọi nơi.


THÀNH VIÊN IAF LÀ NHỮNG AI ?

Một câu hỏi thường gặp là thành viên của IAF sẽ bao gồm những ai ? Được biét thì các tổ chức thực hiện và quản lý các chương trình công nhận các tổ chức chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng, sản phẩm, dịch vụ, con người, hệ thống quản lý môi trường các chương trình tương tự chứng nhận sự phù hợp đều có thể trở thành thành viên của Diễn đàn công nhận quốc tế IAF.

Các tổ chức này phải tuyên bố tham gia Thỏa ước Công nhận lẫn nhau (MLA) của IAF công nhận các công nhận của các thành viên khác tương đương với công nhận của chính họ. Thành viên Hiệp hội IAF là các tổ chức hay hiệp hội đại diện cho một nhóm tương tự các tổ chức trên toàn thế giới, trong cùng một lĩnh vực hay cùng một khu vực. Các tổ chức đó kết hợp với các chương trình cùng các Thành viên tổ chức công nhận IAF hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của IAF.

Theo: iaf.nu

Chia sẻ

Tin liên quan

Dán mã này trong của trang ở vị trí cao nhất có thể: Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :