KNA 认证有限公司

"Quality Innovation"

ICTI – 玩具行业社会责任体系

国际行业理事会(ICTI)在1976年公布ICTI守则。自从出现以来,世界30个国家的1500余工厂已经采用该守则


对于每个客户,KNA会提供附加免费服务:

  • 为1、2、3、4、5、6等一些群组进行免费培训劳动安全

       (劳动安全局向KNA的指导: 点击查看)

  • 在河内河胡志明为3名学生提供免费预审 (点击查看)
  • Public和Inhouse深造培训可享受10%的折扣(点击查看)

若您正在研究ICTI,此资料对您非常必要,KNA送给您。点击查看

ICTI咨询

什么是ICTI  ?

ICTI được viết tắt bởi cụm từ International Council of Toy Industries hiệp hội Quốc tế về ngành Công Nghiệp đồ chơi trên toàn thế giới. Đây là một hiệp hội có bao gồm nhiều Doanh Nghiệp sản xuất đồ chơi trên hơn 20 quốc gia. mỗi hiệp hội có các thành viên riêng được tạo thành từ các nhãn hiệu đồ chơi hoạt động trong khu vực địa lý riêng của mình.

ICTI是国际玩具工业理事会(有些资料译为国际玩具协会)International Council of Toy Industries的英文缩写。该协会成员包括20余国家的玩具贸易协会。

ICTI 包括以下国家和地区的玩具协会:

美国、中国、英国、香港、法国、德国、西班牙、印度、莫斯哥、荷兰、日本、澳大利亚、巴西、加拿大、丹麦、匈牙利、意大利、俄国、瑞典、台湾台北

ICTI守则就是指国际玩具行业要遵守的行业规范。其创立主旨在于推广玩具制造业在会员国家地区之利益,减少或取消贸易障碍.ICTI作为一个讯息交流中心,负责提供定期讨论及交换讯息的机会,并推广玩具安全标准.基于确保玩具业采取合法、安全和健康的营运方式之精神,ICTI发起一项名为商业守则的认证计划,以改善玩具制造业的形象及工作环境。

ICTI的要求

- 遵守国家法规与工作场所的规定

- 劳动时间

- 工资

- 童工

- 强制劳动

- 囚犯劳动

- 纪律

- 歧视

- 劳动的代表

- 基础设施

- 防火

- 环境和职业健康与安全

- 医疗服务,宿舍,食堂

什么是ICTI CARE?

ICTI CARE 这一称谓是由以前的ICTI-COBP演变而来的。其实早在2003年11月ICTI就已内部宣布,2004年9月才对内宣布。CARE分别代表:C-Caring(关爱); A-Awareness(认知);R-Responsibility(责任);E-Ethics(道德);这是中国玩具协会的理解;HKQAA的理解为关爱社群、知情觉物、责任承担和商业操守。

该项目的目的在于使全球玩具厂能够向消费者保证他们的产品是在安全和人道的环境中制造出来的。出于这种目的,它的意识在于向工厂提供单一的、公开的、彻底的、和一致审核程序。

由ICTI理事会创建的 ICTI CARE项目有助于提供一个单一而全面的计划,并且适合监视玩具工厂是否符合ICTI商业惯例。ICTI CARE是一个独特,公平,全面和合适的监控程序。参与ICTI的世界玩具品牌

các doanh nghiệp thế giới gia nhập icit

KNA CERTICTI 预审

为了帮助企业可以设立和采用ICTI CARE项目的社会责任管理体系,KNAC CERT 提供一下服务:

 - ITCI CARE预审

-根据 ITCI CARE的要求,进行预审

- ITCI CARE项目的社会责任管理体系设立和采用预审

以获得ICTI预审服务,请联系我们:


 •联系信息: KNA 认证有限责任公司
•总部: 河内市,巴婷郡,队艮路266号,LADECO大厦,11层
•分司: 胡志明市,平盛郡,26坊,阮企路102号,4水利大厦,2层
•Tell: 093.2211.786 – 02438.268.222
•Email: salesmanager@knacert.com Website: www.knacert.com.vn

Chia sẻ

Dịch vụ liên quan

DMCA.com Protection Status