KNA 认证有限公司

"Quality Innovation"

实施ISO 9001 认证体系如何让企业缩小成本

在市场经济中,利润最大化与成本最小化是企业的永恒问题。一个企业要达到利润最大,就必须对投入要素压缩最小。获得ISO 9001认证是企业减少成本的最好方式。为什么?通过该文章,KNA希望能协助您拥有了答案。


ISO 9001证书是什么?

ISO 9001标准是质量管理体系的国际标准。标准的目标是证明提供高质量产品与满足客户要求的能力。

实施ISO 9001 认证体系如何让企业缩小成本

企业获得ISO 9001证书意味着企业拥有良好、适合与有效的质量管理体系,同时该证书也要求企业需确定发生问题并不断改进。

通过ISO 9001 证书,企业如何控制成本?

  1. 加强控制措施,减少无效成本

Trong quá trình sản xuất để có được một sản phẩm nhất định phát sinh chi phí hiệu quả nào đó, chi phí này là chắc chắn và không thể thay đổi được; ngoài ra còn có thể phát sinh các chi phí không hiệu quả, vẫn thường tồn tại tại bất kỳ doanh nghiệp nào, nhưng chi phí này có thể thay đổi. Thông qua một loạt các biện phát thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001, doanh nghiệp có thể kiểm soát và giảm thiểu các loại chi phí.

对于获得一定产品而发生的有效成本,在一定生产条件下是一定的,是相对固定不变的;对于获得一定产品而发生的无效成本,是相对变化的,是普遍存在的,但是该成本是能控制。要通过ISO9001认证一系列措施对这一成本进行控制,使其降低到最低点。

  1. 加强企业ISO9001认证质量管理体系,促进经济发展

Điều doanh nghiệp cần không chỉ là các kỹ thuật đơn thuần mà còn là “kỹ thuật” kinh tế. Kỹ thuật và kinh tế là hai yếu tố ảnh hưởng và khống chế lẫn nhau. Chú trọng phát triển kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong giảm thiểu chi phí.Một mặt, kỹ thuật mới chỉ được áp dụng rộng rãi chỉ khi phù hợp và thỏa mãn về mặt kinh tế. Mặt khác, sự tiến bộ về kỹ thuật cũng sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển.

 企业需要的不是单纯的技术而是经济技术,从技术与经济相互影响、相互制约的关系出发,重视技术进步,对降低成本有着重要作用。一方面,技术上的新成果只有在经济上需要且有采用它的条件时,才能在生产中得到广泛地应用;另一方面技术的进步也推动着经济的发展。

  1. 各种成本控制

一般来讲,企业的成本控制工作,是按由低到高、循序渐进的步骤展开的。归纳起来可以分为两大阶段:

第一阶段: 基内涵本控制,这是初步成本控制阶段,主要是打好基础。

第二阶段:外延成本控制阶段。这一阶段是完善发证阶段,主要是系统控制。这一阶段的控制措施由经济管理型转向了技术管理型,发送了质的飞跃。这是因为随着企业外部原材料价格的大幅度上涨、企业增支减利因素不断增加,单纯靠内涵控制已不能适应经济形势发展的要求。

 因此,企业必须通过ISO9001认证让内涵控制为主转向以外延控制为主,并逐步形成外延控制体系,从而极大地提高企业的应变能力、消化能力和发展能力,逐步使成本达到最小化。

Chia sẻ

Tin liên quan