CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Đánh giá quản lý nguyên liệu tái chế RCS – Nội dung tiêu chuẩn RCS

Tiêu chuẩn Tuyên bố Tái chế RCS (Recycled Claim Standard) phiên bản 2.0 thay thế cho phiên bản RCS 1.0 và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017. Đánh giá quản lý nguyên liệu tái chế RCS được thể hiện qua nội dung tiêu chuẩn RCS 2.0 gồm phần A (Thông tin chung) và một Phụ lục đi kèm.


Tiêu chuẩn tuyên bố tái chế RCS là gì ? 

1: THÔNG TIN CHUNG CỦA TIÊU CHUẨN TUYÊN BỐ TÁI CHẾ RCS

A1. Các định nghĩa

Thu hồi vật liệu (Material Collection)

Thu thập vật liệu liên quan đến vòng đời tái chế khi vật liệu được thu hồi sau khi kết thúc sử dụng lần đầu, có nghĩa là nếu không thu thập lại thì những vật liệu này sẽ trở thành chất thải. Các đối tượng liên quan tới hoạt động này có thể bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Các cá nhân thu thập nguyên liệu sau tiêu dùng để bán cho các nhà môi giới
 • Các tổ chức chính phủ cung cấp dịch vụ tái chế hoặc vận hành các trạm trung chuyển tái chế
 • Các nhà môi giới mua nguyên liệu trước và sau tiêu dùng từ các cá nhân, các tổ chức chính phủ hoặc các cơ sở thương mại để bán lại

Nồng độ vật chất (Material Concentration)

Nồng độ Vật liệu đề cập đến thời điểm trong vòng đời tái chế khi vật liệu thải ra được xử lý sơ cấp. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn các hoạt động như: phân loại, sàng lọc, loại bỏ chất gây ô nhiễm cơ bản hoặc đóng gói

Nguyên liệu chưa được xử lý ở giai đoạn này, có nghĩa là nó chưa bị thay đổi về mặt vật lý hoặc hóa học ngoài quá trình xử lý cơ bản (ví dụ: sàng lọc, nghiền nát hoặc rửa)

Tái chế vật liệu (Material Recycling)

Tái chế vật liệu đề cập đến thời điểm trong vòng đời tái chế khi vật liệu thu hồi được xử lý thành vật liệu tái chế.

Vật liệu sau tiêu thụ (Post-Consumer Material)

Nguyên vật liệu phát sinh ra từ các hộ gia đình hoặc từ khu thương mại, công nghiệp và các tổ chức như là người cuối cùng sử dụng sản phẩm và sản phẩm không còn được sử dụng cho mục đích đã định của nó nữa. Điều này bao gồm nguyên vật liệu quay trở lại từ hệ thống lưu thông-phân phối sản phẩm.

Vật liệu trước tiêu thụ (Pre-Consumer Material)

Nguyên vật liệu được chuyển đổi ra từ dòng thải trong quá trình chế tạo. Điều này ngoại trừ việc tận dụng lại nguyên vật liệu như làm lại, nghiền lại hoặc phế liệu được tạo ra từ một quy trình và có thể tái tạo lại để dùng trong cùng một quy trình mà nó đã được tạo ra.

Nguyên vật liệu được tái tạo (Reclaimed Material)

Nguyên vật liệu hoặc là sẽ được thải bỏ như là chất thải hoặc được sử dụng để tái tạo năng lượng, nhưng thay vì được thu gom và tái tạo như là nguyên vật liệu đầu vào, lại chấp nhận làm nguyên vật liệu mới ban đầu dùng trong một qui trình tái chế hoặc một quy trình sản xuất.

Hàm lượng được tái chế (Recycled Content)

Tỷ lệ của nguyên vật liệu được tái chế trong một sản phẩm hoặc bao bì, tính bằng khối lượng. Chỉ có các nguyên liệu trước tiêu thụ và nguyên liệu sau tiêu thụ mới được xem xét là hàm lượng được tái chế

Nguyên vật liệu được tái chế (Recycled Material)

Nguyên vật liệu đã được tái chế từ nguyên vật liệu tái tạo và dùng các phương tiện của một quy trình chế tạo để làm thành sản phẩm hoàn chỉnh hoặc thành một bộ phận/chi tiết để lắp vào một sản phẩm.


A2.1. Tài liệu kèm theo

Các tài liệu sau đây được coi là một phần của Tiêu chuẩn Tuyên bố Tái chế:

 • Tiêu chuẩn Tuyên bố Thành phần (CCS - Content Claim Standard)
 • Hướng dẫn triển khai Tiêu chuẩn CCS
 • Tiêu chuẩn Tuyên bố Tái chế (RCS - Recycled Claim Standard)
 • Hướng dẫn sử dụng và xác nhận quyền sở hữu biểu trưng RCS
 • Thủ tục Công nhận và Chứng nhận cho các tiêu chuẩn thuộc Sàn giao dịch Dệt may (Textile Exchange)
 • Chính sách và Mẫu cấp giấy chứng nhận phạm vi (SC)
 • Mẫu chứng chỉ phạm vi (SC)
 • Chính sách và Mẫu để cấp giấy chứng nhận giao dịch (TC)
 • Mẫu chứng chỉ giao dịch (TC)
 • Các tiêu chuẩn tương đương được chấp nhận của Sàn giao dịch Dệt may

Tất cả các tài liệu có thể được tìm thấy tại http://Recycledclaim.org

A.2.2. Tài liệu tham khảo

Các tài liệu viện dẫn sau đây đã được sử dụng để xây dựng tiêu chuẩn này:

 • Tiêu chuẩn Tuyên bố Tái chế (RCS - Recycled Claim Standard)
 • Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu (GRS - Global Recycled Standard) phiên bản 2.1
 • ISO 14021: 1999: Nhãn và công bố môi trường
 • Chỉ thị ISO / IEC, Phần 2: Các quy tắc về cấu trúc và soạn thảo các tiêu chuẩn quốc tế
 • ISO / IEC Guide 59: Code of Good Practice for Standardization
 • Hướng dẫn Sử dụng Tuyên bố Tiếp thị Môi trường của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ

A.3. Nguyên tắc chứng nhận RCS

A3.1 Phạm vi áp dụng

 • Tiêu chuẩn áp dụng cho các sản phẩm có chứa 5% nguyên liệu tái chế trở lên. Một số trường hợp ngoại lệ có thể áp dụng quy định của Công nhận TE và Các thủ tục chứng nhận cho quá trình giảm giá trị.
 • Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ nguyên liệu tái chế nào đã được xác minh và có thể áp dụng cho bất kỳ chuỗi cung ứng nào

A3.2 Phạm vi nội dung

 • Tiêu chuẩn cung cấp xác minh chuỗi hành trình đối với nguyên liệu tái chế, phù hợp với Tiêu chuẩn CCS
 • Tiêu chuẩn bao gồm hướng dẫn ghi nhãn. Chỉ những sản phẩm đã được chứng nhận cho người bán trong giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp gần nhất mới đủ điều kiện dán nhãn

A.4. Yêu cầu về vật liệu tái chế

A4.1 Tái chế vật liệu

Các thực thể liên quan đến Tái chế Vật liệu (như được định nghĩa trong A1) phải được chứng nhận RCS. RCS yêu cầu tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn xác nhận quyền sở hữu nội dung, theo đó 'Nguyên liệu đã xác nhận quyền sở hữu' được thay thế bằng 'Nguyên liệu tái chế' như được định nghĩa trong phần A1.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan đến Tái chế Vật liệu phải:

 • Xác minh rằng tất cả các nguồn nguyên liệu thu hồi đều hợp pháp
 • Giữ các Thỏa thuận hợp lệ với nhà cung cấp nguyên liệu đã được thu hồi
 • Thu thập và giữ lại các Mẫu khai báo Nguyên liệu hàng năm từ các nhà cung cấp đối với tất cả nguyên liệu đầu vào đã thu hồi (Xem phụ lục C)
 • Kiểm tra tất cả các lô hàng vật liệu tái sử dụng để xác nhận đó không phải là vật liệu nguyên chất; xác nhận xem đó là vật liệu trước tiêu thụ hay sau tiêu thụ. Lưu giữ hồ sơ về các cuộc thanh tra
 • Yêu cầu Chứng chỉ Giao dịch (TC) cho tất cả các sản phẩm được cấp chứng nhận RCS

Người tái chế nguyên liệu thu thấp nguyên liệu tái chế từ quá trình xử lý của chính họ phải lưu giữ các hồ sơ sau đây để xác minh khối lượng tái chế:

 • Hồ sơ của tất cả các vật liệu tham gia vào quá trình tái chế
 • Mô tả vật liệu thu hồi và giai đoạn nơi chất thải đã được thu thập
 • Bất kỳ ghi chú chuyển tiền có liên quan nào khác.
 • Có thể sử dụng Biểu mẫu khai báo vật liệu thu hồi thay cho hồ sơ liệt kê (Xem phụ lục C)

A.5. Yêu cầu về chuỗi cung ứng

A5.1 Áp dụng các yêu cầu sản xuất

Các tổ chức tham gia sản xuất và kinh doanh các sản phẩm RCS phải được cấp chứng chỉ RCS. RCS yêu cầu tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn CCS, theo đó “Vật liệu đã xác nhận quyền sở hữu” được thay thế bằng “Vật liệu RCS”.

A5.2 Sản xuất và Thương mại

Ngoài các yêu cầu của CCS, tất cả các tổ chức liên quan đến sản xuất hoặc thương mại các sản phẩm RCS phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Tất cả nguyên liệu tái chế tham gia vào chuỗi cung ứng phải có Giấy chứng nhận giao dịch hợp lệ (TC) do tổ chức chứng nhận được phê duyệt cấp
 • Tỷ lệ nguyên vật liệu tái chế trước và sau tiêu thụ sẽ được ghi riêng cho từng lô tại mọi địa điểm được chứng nhận và được ghi trên chứng chỉ giao dịch
 • Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm dưới 10.000 đô la từ các sản phẩm RCS và các nhà bán lẻ chỉ bán cho người tiêu dùng cuối cùng, được miễn nghĩa vụ chứng nhận; với điều kiện là họ không (đóng gói) lại hoặc (dán) lại nhãn các sản phẩm RCS. Tuy nhiên phải thông với tổ chức chứng nhận đã được phê duyệt ngay khi doanh thu hàng năm của họ vượt quá 10.000 đô la, hoặc khi họ định đóng gói (đóng gói) hoặc (dán nhãn lại) các sản phẩm RCS
 • Trong trường hợp xảy ra chênh lệch tỷ lệ hao hụt sản xuất giữa nguyên liệu đầu vào tái chế và nguyên liệu nguyên chất, tổ chức được chứng nhận phải giải quyết vấn đề này thông qua công thức cân bằng khối lượng cho từng nguyên liệu để cho thấy rằng các tính toán đã được thực hiện để giải thích sự khác biệt
 • Người mua sản phẩm RCS có trách nhiệm đặt ra bất kỳ yêu cầu nào khác về các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu cụ thể mà nguyên liệu đầu vào được chứng nhận. Các yêu cầu bổ sung này tách biệt với RCS và quy trình chứng nhận của nó

PHỤ LỤC CỦA TIÊU CHUẨN RCS

Phụ lục A. Công cụ và Tài nguyên

Bộ công cụ chứng nhận Textile Exchange - Dòng thiết yếu

Bộ công cụ chứng nhận được phát triển để hướng dẫn rõ ràng hơn cho các thương hiệu và nhà bán lẻ đang cố gắng hiểu cách chứng nhận sản phẩm của họ một cách chính xác nhất. Công cụ này giúp giải quyết các vấn đề xung quanh như: tại sao chứng nhận lại quan trọng, các bước thiết yếu, hiểu chứng chỉ, đánh giá và ghi nhãn.

Hướng dẫn được cung cấp miễn phí cho các thành viên của Textile Exchange hoặc có thể được mua bởi những người không phải là thành viên. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập

http://www.textileexchange.org/content/certification-toolkit.

Câu hỏi và thông tin bổ sung

Đối với các câu hỏi hoặc thông tin bổ sung về tiêu chuẩn, vui lòng liên hệ: @TextileExchange.org


Phụ lục B. Thỏa thuận với nhà cung cấp nguyên liệu tái chế

Tài liệu này hoạt động như một sự đảm bảo rằng tất cả các vật liệu được liệt kê dưới đây và được bán cho [Tổ chức được chứng nhận] là nguyên vật liệu được tái tạo (Reclaimed Material) nếu không sẽ đi vào dòng chất thải. Tài liệu có giá trị và hiệu lực trong vòng 1 năm.

* Xem thêm định nghĩa ở Phụ lục C

Bằng cách ký vào tài liệu này, chúng tôi cho phép [Tổ chức chứng nhận] đến thăm cơ sở của chúng tôi với thông báo tối thiểu trước 3 ngày. Việc kiểm tra sẽ chỉ liên quan đến việc xác minh chúng tôi với tư cách là một tổ chức hợp pháp và để xác nhận thành phần nguyên liệu tái chế, bao gồm việc chỉ định các luồng nguyên liệu trước hoặc sau tiêu dùng.

Các thông tin cơ bản cần có: Ký kết bởi ai, Chức vụ, Địa chỉ email, Điện thoại, Thay mặt cho (Tên công ty), Chữ ký của người đại diện, Ngày tháng ký

Phụ lục C. Biểu mẫu khai báo vật liệu tái chế

Người bán:

Địa chỉ xuất xứ:

Địa chỉ nơi đến:

Thông tin sản phẩm:

* Xem thêm định nghĩa bên dưới

Thông tin chuyển hàng:

Thông tin tối thiểu:

 • Đơn vị và tên nguyên vật liệu xuất hiện trên hóa đơn
 • Người tiêu dùng trước hoặc sau
 • Mã số và ngày tháng hóa đơn
 • Tham chiếu chứng từ vận tải (mã số, ngày tháng, công ty vận tải, số xe tải, số container)

*Các định nghĩa

Sản phẩm (Product)

Tên của các vật đã được chuyển khỏi dòng thải. Ví dụ như: chai nhựa, lưới đánh cá, sợi, thảm len, giấy….

Vật liệu (Material)

Vật liệu sẽ được tái chế (ví dụ: polyester, nylon, len, v.v.).

Nguồn gốc (Source)

Nguồn gốc nguyên liệu ở đâu. Ví dụ như: lấy rác thải trong phòng, thu gom đồ tái chế từ hộ gia đình, phế liệu sợi bị loại bỏ, phế liệu giấy văn phòng…

Nguyên vật liệu được tái tạo (Reclaimed Material): Tham khảo định nghĩa ở mục A1

Tiêu dùng sau (Post-Consumer): Tham khảo định nghĩa Vật liệu sau tiêu thụ (Post-Consumer Material) ở mục A1

Tiêu dùng trước (Pre-Consumer): Tham khảo định nghĩa Vật liệu trước tiêu thụ (Pre-Consumer Material) ở mục A1

Mỗi quốc gia có các tiêu chí khác nhau để xác minh vật liệu tái chế trước và sau tiêu dùng. Tốt nhất nên kiểm tra với cơ quan quản lý để đảm bảo rằng những mong đợi của họ đang được đáp ứng. Để biết thêm thông tin hãy truy cập http://www.textileexchange.org/integrity/

Chia sẻ

Tin liên quan