CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Tiêu chuẩn tuyên bố tái chế RCS là gì?

RCS LÀ VIẾT TẮT CỦA TỪ GÌ?

RCS viết tắt từ cụm từ tiếng Anh “Recycled Claim Standard” nghĩa là “Tiêu chuẩn Tuyên bố tái chế”. Đây là tiêu chuẩn quốc tế có tính chất tự nguyện đặt ra các yêu cầu đối với chứng nhận của bên thứ ba về đầu vào tái chế và chuỗi hành trình sản phẩm. Recycled Claim Standard ra đời với mục tiêu tăng cường sử dụng vật liệu tái chế trong các sản phẩm.

rcs la gi

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TIÊU CHUẨN RCS

Năm 2013, Tiêu chuẩn Tuyên bố tái chế (RCS) được được phát triển với sự hợp tác của tổ chức Textile Exchange và Nhóm công tác xác định nguồn gốc vật liệu bền vững của Hiệp hội Công nghiệp Ngoài trời (Outdoor Industry Association). Tiêu chuẩn Tuyên bố Tái chế 2.0 (Global Recycling Standard 2.0) là phiên bản mới nhất hiện nay thay thế cho phiên bản RCS 1.0 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2017.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA TIÊU CHUẨN TUYÊN BỐ TÁI CHẾ RCS

Tiêu chuẩn RCS được thiết kế để sử dụng với bất kỳ sản phẩm nào có chứa ít nhất 5% nguyên vật liệu tái chế. Phạm vi của RCS bắt đầu từ giai đoạn tái chế và mở rộng cho người bán cuối cùng trong giao dịch cuối cùng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Các địa điểm thu thập vật liệu và tập trung vật liệu phải tự khai báo, thu thập tài liệu và tham quan tại chỗ.

Tất cả các công ty, cơ sở, đơn vị thực hiện các hoạt động tái chế nguyên vật liệu, xử lý nguyên liệu, sản xuất sản phẩm, đóng gói, dán nhãn, phân phối sản phẩm tái chế đều có thể áp dụng Tiêu chuẩn Tuyên bố Tái chế và đăng ký chứng nhận RCS.

đối tượng áp dụng tiêu chuản rcs

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN RCS

Mặc dù Tiêu chuẩn Tuyên bố tái chế đặt ra những yêu cầu tương đối khắt khe nhưng doanh nghiệp chắc chắn sẽ không hối hận khi đầu tư, công sức và chi phí để áp dụng tiêu chuẩn RCS. Tuân thủ Tiêu chuẩn Tuyên bố tái chế giúp doanh nghiệp:

 • Tăng cường sử dụng nguyên vật liệu tái chế trong sản phẩm
 • Thúc đẩy tiêu dùng bền vững
 • Xây dựng mô hình sản xuất giảm tiêu thụ tài nguyên
 • Tiết kiệm nguyên liệu thô, nước và năng lượng trong quá trình sản xuất
 • Giảm tác hại của sản xuất tới con người và môi trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung
 • Giảm thiểu chi phí sản xuất, gia tăng lợi nhuận kinh doanh
 • Cung cấp công cụ để xác nhận và truyền đạt các tuyên bố về tính bền vững của sản phẩm
 • Xây dựng thành công hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm
 • Đảm bảo thông tin trong giao dịch thương mại rõ ràng, minh bạch
 • Được cấp chứng chỉ RCS và được sử dụng nhãn dán RCS sau khi hoàn thành đánh giá chứng nhận RCS
 • Dễ dàng xuất khẩu hàng hóa ra thị trường quốc tế
 • Nhận được sự tín nhiệm của khách hàng và đối tác, mang lại nhiều cơ hội phát triển mới

NỘI DUNG RECYCLED CLAIM STANDARD PDF

1: Thông tin chung

RCS - Tiêu chuẩn Tuyên bố Tái chế mở đầu với phần A - Thông tin chung bao gồm:

A1. Các định nghĩa

 • Thu hồi vật liệu (Material Collection)
 • Nồng độ vật chất (Material Concentration)
 • Tái chế vật liệu (Material Recycling)
 • Vật liệu sau tiêu thụ (Post-Consumer Material)
 • Vật liệu trước tiêu thụ (Pre-Consumer Material)
 • Nguyên vật liệu được tái tạo (Reclaimed Material)
 • Hàm lượng được tái chế (Recycled Content)
 • Nguyên vật liệu được tái chế (Recycled Material)

A2. Hệ thống tài liệu

A.2.1 Tài liệu kèm theo

 • Tiêu chuẩn Tuyên bố Thành phần (CCS)
 • Hướng dẫn triển khai Tiêu chuẩn CCS
 • Tiêu chuẩn Tuyên bố Tái chế (RCS)
 • Hướng dẫn sử dụng và xác nhận quyền sở hữu biểu trưng RCS
 • Thủ tục Công nhận và Chứng nhận cho các tiêu chuẩn thuộc Textile Exchange
 • Chính sách và Mẫu cấp giấy chứng nhận phạm vi (SC)
 • Mẫu chứng chỉ phạm vi (SC)
 • Chính sách và Mẫu để cấp giấy chứng nhận giao dịch (TC)
 • Mẫu chứng chỉ giao dịch (TC)
 • Các tiêu chuẩn tương đương được chấp nhận của Textile Exchange

A.2.2 Tài liệu tham khảo

 • Tiêu chuẩn Tuyên bố Tái chế (RCS)
 • Tiêu chuẩn tái chế toàn cầu (GRS) phiên bản 2.1
 • ISO 14021: 1999: Nhãn và công bố môi trường
 • Chỉ thị ISO / IEC, Phần 2: Các quy tắc về cấu trúc và soạn thảo các tiêu chuẩn quốc tế
 • ISO / IEC Guide 59: Code of Good Practice for Standardization
 • Hướng dẫn Sử dụng Tuyên bố Tiếp thị Môi trường của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ

A3. Nguyên tắc chứng nhận RCS

 • Tiêu chuẩn áp dụng cho các sản phẩm có chứa 5% thành phần tái chế trở lên.
 • Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ nguyên liệu tái chế nào đã được xác minh và có thể áp dụng cho bất kỳ chuỗi cung ứng nào
 • Tiêu chuẩn xác minh chuỗi hành trình của nguyên liệu tái chế, phù hợp với tiêu chuẩn CCS
 • Tiêu chuẩn bao gồm ghi nhãn hướng tới người tiêu dùng; chỉ những sản phẩm đã được chứng nhận cho người bán trong giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp gần đây nhất mới đủ điều kiện sử dụng nhãn dán RCS

A4. Yêu cầu về vật liệu tái chế

 • Các thực thể liên quan đến tái chế vật liệu phải được chứng nhận RCS
 • Các đơn vị liên quan đến tái chế vật liệu phải lưu giữ tất cả các tài liệu, hồ sơ, chứng từ liên quan đến các giao dịch mua bán vật liệu tái chế
 • Đơn vị tái chế nguyên liệu thu thập nguyên liệu tái chế từ quá trình xử lý của chính họ phải lưu giữ các hồ sơ để xác minh khối lượng tái chế

A5. Yêu cầu về chuỗi cung ứng

Áp dụng các yêu cầu sản xuất: Các tổ chức liên quan đến sản xuất và buôn bán các sản phẩm RCS phải được chứng nhận RCS

Sản xuất và Thương mại:

 • Tất cả nguyên liệu tái chế tham gia vào chuỗi cung ứng phải có Giấy chứng nhận giao dịch hợp lệ (TC) do tổ chức chứng nhận được phê duyệt cấp.
 • Tỷ lệ phần trăm hàm lượng nguyên liệu tái chế được ghi riêng cho từng lô hàng tại mọi địa điểm được chứng nhận và được ghi trên chứng chỉ giao dịch.
 • Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm dưới 10.000 đô la từ các sản phẩm RCS và các nhà bán lẻ chỉ bán cho người tiêu dùng, được miễn nghĩa vụ chứng nhận với điều kiện là họ không (đóng gói) lại hoặc (dán) lại nhãn các sản phẩm RCS. Nhưng những đối tượng này phải đăng ký với Tổ chức chứng nhận đã được phê duyệt là sẽ thông báo cho Tổ chức chứng nhận ngay lập tức khi doanh thu hàng năm của họ vượt quá 10.000 đô la, hoặc khi họ có kế hoạch (đóng gói) hoặc (dán nhãn lại) các sản phẩm RCS
 • Nếu xảy ra xảy ra chênh lệch tỷ lệ hao hụt sản xuất giữa nguyên liệu đầu vào tái chế và nguyên liệu phải sử dụng công thức cân bằng khối lượng

chứng nhạn rcs


PHỤ LỤC

Ngoài ra, Tiêu chuẩn RCS còn có một Phụ lục đi kèm bao gồm bộ công cụ và biểu mẫu hỗ trợ quá trình xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. Cụ thể phần Phụ lục có các thông tin sau:

Phụ lục A - Công cụ và Tài nguyên

 • Bộ công cụ chứng nhận sàn giao dịch dệt - Dòng thiết yếu
 • Câu hỏi và thông tin bổ sung

Phụ lục B - Thỏa thuận với nhà cung cấp nguyên liệu tái chế

Phụ lục C - Biểu mẫu khai báo vật liệu tái chế

→ Xem thêm: Đánh giá quản lý nguyên liệu tái chế RCS – Nội dung tiêu chuẩn RCS


NHÃN DÁN RCS/LOGO RCS

1: Điều kiện sử dụng Nhãn dán / Logo RCS

 • Nếu sản phẩm đề cập đến RCS, sản phẩm phải sử dụng logo RCS
 • Doanh nghiệp phải được cấp chứng nhận RCS

2: Phân loại Nhãn dán/ Logo RCS

Nhãn dán/ Logo RCS Nhãn RCS chia thành 2 loại:

 • Nhãn RCS 100 (RECYCLED 100) dành cho các sản phẩm chứa 95-100% hàm lượng tái chế mà không có bất kỳ vật liệu không được chứng nhận nào cùng loại.
 • Nhãn RCS pha trộn (RECYCLED BLENDED) dành cho các sản phẩm có chứa 5-94% hàm lượng tái chế mà không có hạn chế nào khác đối với hàm lượng còn lại.

3: Yêu cầu với Nhãn dán/ Logo RCS

 • Trong mọi trường hợp, logo RCS phải lấy từ các tệp thiết kế ban đầu
 • Logo RCS và tất cả các từ ngữ trong đó phải có kích thước đủ lớn để rõ ràng và dễ đọc. Biểu trưng RCS không được có đường kính nhỏ hơn 10 mm hoặc 0,39 inch
 • Logo RCS không được in vĩnh viễn trên hoặc dán vào bất kỳ bao bì nào có thể tái sử dụng (ví dụ: hộp đựng giày, móc treo)
 • Yêu cầu sử dụng logo màu nếu có thể. Trong mọi trường hợp, logo phải rõ ràng và dễ nhận biết. Có quy định rõ ràng về màu sắc và thang độ xám. Những màu ngoài quy định không được phép sử dụng trên Logo RCS.

 màu sắc sử dụng trong logo rcs

Màu sắc được sử dụng trong logo RCS

màu sắc sử dụng trong logo rcs

Thang độ xám của logo RCS

 • Nền tối có thể khiến cho các từ của nhãn dán RCS không đọc được. Trong trường hợp này, nên sử dụng nền trắng do Tổ chức chứng nhận RCS cung cấp.

màu sắc sử dụng trong logo rcs

màu sắc sử dụng trong logo rcs

màu sắc sử dụng trong logo rcs

màu sắc sử dụng trong logo rcs

4: Các thông tin hiển thị trên Nhãn dán RCS

 • Tên và / hoặc biểu tượng của Tổ chức chứng nhận
 • Tên và / hoặc biểu tượng của Tổ chức được chứng nhận xuất hiện trên Giấy chứng nhận phạm vi và / hoặc số chứng nhận do Tổ chức chứng nhận cung cấp
 • Có thông tin tin “Certified to TE RCS 100” hoặc “Certified to TE RCS Blended”.
 • Nếu có nhiều vật liệu tái chế, mỗi vật liệu sẽ được liệt kê riêng với từng tỷ lệ phần trăm
 • Logo RCS cũng có thể kèm theo ngôn ngữ bổ sung miễn là nó đúng, chính xác và không gây hiểu lầm

Ví dụ nhãn dán tuyên bố chính xác về sản phẩm RCS:

màu sắc sử dụng trong logo rcs

màu sắc sử dụng trong logo rcs

→ Xem thêm Hướng dẫn sử dụng và xác nhận quyền sở hữu biểu trưng RCS: https://tinyurl.com/mf8dmvu9

Chia sẻ

Tin liên quan