CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Tiêu chuẩn GRASP – Đánh giá Rủi ro về Thực hành Xã hội GLOBALG.A.P

Phương diện trách nhiệm xã hội ngày càng được quan tâm và đề cập nhiều hơn trong các tiêu chuẩn quốc tế. Bài viết này sẽ giới thiệu về Tiêu chuẩn GRASP - Đánh giá Rủi ro về Thực hành Xã hội GLOBALG.A.P.


Global Risk Assessment for Social Practice


TIÊU CHUẨN GRASP LÀ GÌ?

GRASP viết tắt từ cum từ “Global Risk Assessment for Social Practice” dịch sang tiếng Việt là “Đánh giá rủi ro toàn cầu đối với thực hành xã hội”. Tiêu chuẩn GRASP được phát triển trong một dự án hợp tác công tư từ năm 2005 đến năm 2010, bao gồm các thử nghiệm thực địa khác nhau và tham vấn các bên liên quan trên toàn thế giới bổ sung thêm các yêu cầu về phương diện xã hội cho tiêu chuẩn GLOBALG.A.P (Thực hành Nông nghiệp tốt oàn cầu).

Mô-đun GRASP chủ yếu dựa trên việc kiểm tra tài liệu và được áp dụng để đánh giá rủi ro xã hội trong sản xuất sơ cấp. Nó giúp nhà sản xuất giải quyết các vấn đề xã hội quan trọng và nâng cao nhận thức ở cấp trang trại. Hơn 117.000 nhà sản xuất ở 99 quốc gia sử dụng GRASP làm công cụ quản lý lao động / xã hội mà họ lựa chọn.

GRASP 1.3 1 I GRASP LÀ GÌ?

GRASP 1.3 1 i là phiên bản hiện hành của Tiêu chuẩn Đánh giá Rủi ro về Thực hành Xã hội GLOBALG.A.P. GRASP 1.3 1 i có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2020 và bắt buộc phải thực hiện theo phiên bản mới từ 01 tháng 02 năm 2021.

Mặc dù các tài liệu cuối cùng tạm thời cho GRASP v2 được xuất bản vào ngày 26 tháng 4 năm 2022. Vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, các tài liệu cuối cùng chính thức đã được xuất bản nhưng GRASP 1.3 1 i vẫn còn hiệu lực. GRASP v2 sẽ thay thế v1.3-1-i và trở thành bắt buộc vào ngày 1 tháng 1 năm 2024.

LỢI ÍCH CỦA TIÊU CHUẨN GRASP

 • Cải thiện hệ thống quản lý xã hội của trang trại của bạn
 • Tìm hiểu cách tăng cường quyền của người lao động
 • Hướng dẫn về việc tuân thủ các quy định xã hội và lao động địa phương thông qua các hướng dẫn giải thích quốc gia (NIG)
 • Hỗ trợ về việc tạo kênh giao tiếp giữa quản lý và công nhân
 • Nhận thông tin về các công ước cốt lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế để cấp quản lý và người lao động có thể phát triển và duy trì một môi trường làm việc tích cực
 • Nghiên cứu mức độ rủi ro của doanh nghiệp và xác định các hành động khắc phục
 • Nâng cao vị thế của doanh nghiệp giữa các nhà cung cấp và người mua thông qua giao tiếp và minh bạch
 • Giảm nguy cơ doanh nghiệp không tuân thủ luật pháp xã hội
 • Tăng hiệu quả chi phí của doanh nghiệp và giảm bớt gánh nặng đánh giá bằng cách kết hợp đánh giá GRASP với đánh giá GLOBALG.AP

NỘI DUNG CỦA TIÊU CHUẨN GRASP - ĐÁNH GIÁ RỦI RO VỀ THỰC HÀNH XÃ HỘI GLOBALG.A.P

Nội dung Tiêu chuẩn GRASP thể hiện qua 13 điểm kiểm soát và chuẩn mực tuân thủ GRASP, trong đó có:

11 điểm kiểm soát đối với các nhà sản xuất đơn lẻ và nhóm các nhà sản xuất:

 • Đại diện nhân viên
 • Quy trình khiếu nại
 • Tự tuyên bố về Thực hành TNXH tốt
 • Tiếp cận luật định quốc gia
 • Hợp đồng lao động
 • Phiếu lương
 • Trả lương
 • Không sử dụng lao động vị thành niên
 • Tiếp cận giáo dục bắt buộc
 • Hệ thống ghi chép giờ làm việc
 • Thời gian làm việc và ngày nghỉ

1 điểm kiểm soát bổ sung cho Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) của các nhóm các nhà sản xuất:

1 điểm kiểm soát đối với các thực hành xã hội được khuyến cáo


CÁC CÔNG ƯỚC CƠ BẢN CỦA ILO ĐƯỢC YÊU CẦU TRONG TIÊU CHUẨN GRASP

 • Số 111 về phân biệt đối xử
 • Số 138 và 182 về độ tuổi tối thiểu và lao động trẻ em
 • Số 29 và 105 về lao động cưỡng bức
 • Số 87 về quyền tự do hiệp hội
 • Số 98 về quyền tổ chức và thương lượng tập thể
 • Số 100 về mức thù lao công bằng
 • Số 99 về mức lương tối thiểu

CÁC PHƯƠNG ÁN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN GRASP

 1. Phương án 1/3 – Nhà sản xuất cá nhân

Một nhà sản xuất cá nhân là một người (cá nhân) hoặc một doanh nghiệp như được định nghĩa trong phiên bản hiện hành của Quy định chung GLOBALG.A.P. Nhà sản xuất là một pháp nhân đã đăng ký sở hữu việc sản xuất có liên quan đến phạm vi GRASP (được chứng nhận theo tiêu chuẩn GLOBALG.A.P.) chịu trách nhiệm pháp lý đối với các sản phẩm được bán

 1. Phương án 2/4 – Nhóm các nhà sản xuất

Nhóm các nhà sản xuất là một nhóm của các nhà sản xuất như được định nghĩa trong phiên bản hiện tại của Quy định chung GLOBALG.A.P. Một nhóm phải thực hiện QMS và tuân thủ các quy tắc tương tự như các quy tắc được nêu trong Quy tắc QMS của Phiên bản quy định chung GLOBALG.A.P. hiện hành. Tất cả các thành viên của nhóm các nhà sản xuất này phải được đưa vào QMS nội bộ của nhóm. Nhóm phải có cơ cấu pháp lý, đại diện quản lý chịu trách nhiệm cuối cùng, hợp đồng với từng nhà sản xuất nêu rõ các yêu cầu xuất nhập, quy định tạm ngừng và thỏa thuận tuân thủ các yêu cầu GRASP cho các thành viên đã đăng ký. Danh sách tất cả các thành viên của nhóm các nhà sản xuất có trạng thái đăng ký liên quan phải có sẵn.

Global Risk Assessment for Social Practice


MỘT SỐ TÀI LIỆU CẦN CÓ KHI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN GRASP

 • Quy trình bầu cử/đề cử đại diện nhân viên
 • Hồ sơ bầu cử/đề cử đại diện nhân viên
 • Thông báo kết quả bầu cử
 • Văn bản xác nhận / Mô tả công việc của đại diện nhân viên
 • Quy định về tần suất họp và biên bản họp giữa đại diện nhân viên và lãnh đạo công ty về GRASP
 • Danh sách trẻ em đang sống trong khu vực sản xuất
 • Quy trình khiếu nại / góp ý
 • Hồ sơ khắc phục khiếu nại / góp ý
 • Quy định lưu giữ hồ sơ khiếu nại / góp ý và khắc phục
 • Bản tự tuyên bố bao gồm các công ước cơ bản của ILO
 • Hồ sơ đào tạo nhân viên về việc tiếp cận luật định liên quan
 • Quy trình tuyển dụng
 • Hồ sơ tuyển dụng
 • Hợp đồng lao động
 • Bảng chấm công
 • Bảng lương / Thông tin chuyển khoản trả lương
 • Hồ sơ giải trình việc trả lương (nếu có)
 • Danh sách nhân viên và thông tin ngày sinh
 • Hồ sơ kiểm soát Hệ thống quản lý chất lượng (QMS)
 • Hồ sơ chứng minh việc kiểm soát đối với các thực hành xã hội bổ sung

CÁC CẤP ĐỘ TUÂN THỦ CỦA TIÊU CHUẨN TIÊU CHUẨN GRASP

Tên cấp độ tiếng Anh

Tên cấp độ tiếng Việt

Tỷ lệ tuân thủ

Fully compliant

Tuân thủ đầy đủ

Từ > 99% đến 100%

Improvements needed

Cần cải tiến

Từ > 66% đến ≤ 100%

Not compliant, but some steps taken

Không tuân thủ, nhưng đã thực hiện một số bước

Từ > 32% đến ≤ 66%

Not compliant

Không tuân thủ

Từ 0% đến ≤ 32%

Not applicable

Không áp dụng

0%


ĐÁNH GIÁ GRASP CÓ HIỆU LỰC BAO LÂU?

Đánh giá GRASP có hiệu lực 01 (một năm)

→ Xem thêm Đánh giá GRASP


TIÊU CHUẨN GRASP PHÙ HỢP VỚI ĐỐI TƯỢNG NÀO?

GRASP có thể được đánh giá kết hợp với các tiêu chuẩn sản xuất chính GLOBALG.A.P hoặc các chương trình chuẩn tương đương/AMC. GRASP không phải là một phần bắt buộc của chứng nhận GLOBALG.A.P và chứng nhận GLOBALG.A.P cũng không đề cập việc xác minh đối với GRASP. Tuy nhiên, các nhà cung cấp và / hoặc nhà bán lẻ có thể quyết định biến GRASP thành yêu cầu bắt buộc của họ. GRASP có thể được đánh giá ở bất kỳ quốc gia nào

Lưu ý: Để được đánh giá GRASP, doanh nghiệp bắt buộc phải có chứng nhận GLOBALG.A.P hoặc các chương trình chuẩn tương đương/AMC. Tuy nhiên có thể đăng ký đánh giá GRASP với một tổ chức đánh giá khác với tổ chức đánh giá đã cấp chứng nhận GLOBALG.A.P hoặc các chương trình chuẩn tương đương/AMC ban đầu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là một số thông tin cơ bản về Tiêu chuẩn GRASP – Đánh giá Rủi ro về Thực hành Xã hội GLOBALG.A.P. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Doanh Nghiệp vui lòng liên hệ với KNA CERT theo số hotline: 093.2211.786 hoặc Email: salesmanager@knacert.com

Chia sẻ

Tin liên quan