CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Huấn Luyện An Toàn Lao Động

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 1

✅ huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động Nhóm 1 - Người làm công tác quản lý. ✅Theo Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH ngày 18/10/2013 quy định về công tác....

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 2

✅ Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Nhóm 2 - Cán bộ chuyên trách, phụ trách An Toàn LĐ của Doanh Nghiệp. ✅ Theo Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH ngày 18/10/20...

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 3

✅ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Nhóm 3: - Người lao động làm những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt. ✅Theo Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH ngày...

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4

✅ Khóa học huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 bao gồm những người ngoài nhóm 1, 2, 3 và 5. ✅ Theo Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH ngày 18/10/2013 quy định về...

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 5

✅ Huấn luyện an toàn lao động vệ sinh nhóm 5 - Người thuộc nhóm nhân viên y tế. ✅ Theo Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH ngày 18/10/2013 quy định về công tác huấ...

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 6

✅ Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 6 - Người thuộc nhóm An toàn vệ sinh viên. ✅ Theo Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH ngày 18/10/2013 quy định về công t...