CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Dịch vụ

Dịch vụ Chứng nhận ISO 22301:2019 – C...

Chứng nhận ISO 22301 (ISO 22301 certification) là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận ISO 22301 có thẩm quyền thực hiện nhằm đánh giá sự phù hợp...

Chứng nhận Halal - Công Nhận Quốc Tế

Chứng nhận HALAL (HALAL certification) là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận HALAL có thẩm quyền thực hiện nhằm đánh giá sự phù hợp của các sản...

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN CARB P2 – CÔNG NHẬ...

Chứng nhận CARB P2 (CARB P2 certification) là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận CARB P2 có thẩm quyền thực hiện nhằm đánh giá sự phù hợp theo....

Dịch vụ Chứng nhận hợp chuẩn Thép tha...

Chứng nhận hợp chuẩn Thép thanh vằn là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Thép thanh vằn với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1651-2:2018

Dịch vụ Chứng nhận hợp chuẩn Cửa sổ -...

Chứng nhận hợp chuẩn Cửa sổ - Cửa đi là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Cửa sổ - Cửa đi với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN và tiêu chuẩn quốc t...

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN SBP – CÔNG NHẬN QU...

Chứng nhận SBP (SBP certification) là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận SBP có thẩm quyền thực hiện nhằm đánh giá sự phù hợp theo tiêu chuẩn S...

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN OEKO-TEX 100 – CÔN...

Chứng nhận OEKO-TEX 100 (OEKO-TEX 100 certification) là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận OEKO-TEX 100 có thẩm quyền thực hiện nhằm đánh giá s...

Chứng nhận hợp chuẩn Mương parabol bê...

Chứng nhận hợp chuẩn Mương parabol bê tông cốt sợi là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Mương parabol bê tông cốt sợi với Tiêu chuẩn quốc g...

Chứng nhận hợp chuẩn Bê tông thủy côn...

Chứng nhận hợp chuẩn Bê tông thủy công là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Bê tông thủy công với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8218:2009

Chứng nhận hợp chuẩn Vữa cho bê tông...

Chứng nhận hợp chuẩn Vữa cho bê tông nhẹ là hoạt động đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm Vữa cho bê tông nhẹ với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9028:2011