CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Checklist đánh giá ISO 45001 [Checklist ISO 45001 PDF Tiếng Việt]

Dưới đây là Checklist đánh giá ISO 45001 theo các yêu cầu và điều khoản của tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.


checklist đánh giá nội bô iso 45001


ĐIỀU KHOẢN 4. BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC

4.1 Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức

Câu hỏi

Ghi chú

Tổ chức đã xác định được các vấn đề bên ngoài và bên trong phù hợp với mục đích và định hướng chiến lược cũng như ảnh hưởng đến khả năng để đạt được kết quả dự định trong Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp chưa?  

 

Làm thế nào để theo dõi và xem xét thông tin về những các vấn đề bên ngoài và bên trong?

 

4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của người lao động và các bên quan tâm khác

Câu hỏi

Ghi chú

Tổ chức đã xác định:

a) các bên quan tâm ngoài những người lao động liên quan đến Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong chưa?

 

b) nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm có liên quan Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong chưa?

 

c) nhu cầu và mong đợi nào trong số này, hoặc có thể trở thành các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác?

 

Làm thế nào để theo dõi và xem xét thông tin về những các bên quan tâm và nhu cầu liên quan của họ?

 

4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý ATVSLĐ

Câu hỏi

Ghi chú

Tổ chức có xác định được ranh giới và khả năng áp dụng của Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp để thiết lập phạm vi OHS không?

 

Khi xác định phạm vi của Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, bạn có xem xét:

a) các vấn đề bên ngoài và nội bộ nêu tại 4.1 không?

 

b) các yêu cầu của các bên quan tâm có liên quan được đề cập tại 4.2 không?

 

c) công việc đã lên kế hoạch hoặc đã thực hiện các hoạt động liên quan không?

 

Phạm vi có sẵn dưới dạng thông tin văn bản không?

 

4.4 Hệ thống quản lý ATVSLĐ

Câu hỏi

Ghi chú

Tổ chức đã triển khai và có hệ thống để duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, bao gồm các quy trình cần thiết và tương tác phù hợp với các yêu cầu của ISO 45001 chưa?

 


ĐIỀU KHOẢN 5. SỰ LÃNH ĐẠO VÀ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

5.1 Sự lãnh đạo và cam kết

Câu hỏi

Ghi chú

Lãnh đạo cao nhất có:

a) chịu trách nhiệm chung và trách nhiệm giải trình về phòng ngừa thương tích liên quan đến công việc và sức khỏe kém, cũng như như cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh không?

 

b) đảm bảo rằng chính sách OH&S và các mục tiêu OH&S của Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tương thích với định hướng chiến lược của tổ chức không?

 

c) đảm bảo quản lý OH&S được tích hợp với các yêu cầu liên quan và với hoạt động kinh doanh cũng như các quy trình không?

 

d) đảm bảo các nguồn lực có sẵn cần thiết cho Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp không?

 

e) truyền đạt tầm quan trọng của hiệu quả quản lý OH&S và tuân thủ các yêu cầu của  Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp không?

 

f) đảm bảo rằng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đạt được kết quả dự kiến ​​của nó?

 

g) chỉ đạo và hỗ trợ người lao động đóng góp vào hiệu quả của Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp không?

 

h) đảm bảo và thúc đẩy cải tiến liên tục không?

 

i) hỗ trợ các vai trò quản lý liên quan khác để thể hiện khả năng lãnh đạo của họ khi áp dụng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong các lĩnh vực của họ trách nhiệm không?

 

j) phát triển, dẫn đầu và thúc đẩy một nền văn hóa trong tổ chức hỗ trợ các kết quả dự kiến ​​của Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp không?

 

k) bảo vệ người lao động khỏi bị trả thù khi báo cáo sự cố, nguy cơ, rủi ro và cơ hội không?

 

l) đảm bảo tổ chức thiết lập và thực hiện (các) quy trình tham vấn và tham gia người lao động không?

 

m) hỗ trợ thiết lập hoạt động của y tế và ủy ban an toàn không?

 

5.2 Chính sách ATVSLĐ

Câu hỏi

Ghi chú

Chính sách ATVSLĐ có bao gồm:

a) cam kết cung cấp điều kiện làm việc để ngăn ngừa thương tật, sức khỏe kém và phù hợp với mục đích, quy mô, bối cảnh của tổ chức cũng như  bản chất của các rủi ro và cơ hội OH&S không?

 

b) cung cấp một khuôn khổ để thiết lập các mục tiêu OH&S không?

 

c) cam kết thực hiện các yêu cầu pháp lý và những yêu cầu khác không?

 

d) Cam kết loại bỏ các mối nguy và giảm rủi ro OH&S không?

 

e) Cam kết cải tiến liên tục Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp không?

 

f) Cam kết tham vấn và sự tham gia của người lao động không?

 

Chính sách ATVSLĐ có đảm bảo:

a) có sẵn dưới dạng thông tin tài liệu không?

 

b) được trao đổi trong tổ chức không?

 

c) có sẵn cho các bên quan tâm không?

 

d) có liên quan và thích hợp không?

 

5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức

Câu hỏi

Ghi chú

Ban lãnh đạo cao nhất có đảm bảo các trách nhiệm và các bộ phận có thẩm quyền trong Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được chỉ định và có sẵn dưới dạng thông tin văn bản, được trao đổi và hiểu ở tất cả các cấp trong tổ chức không?

 

Người lao động có chịu trách nhiệm về những khía cạnh của Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp mà họ có quyền kiểm soát không?

 

Tổ chức có đảm bảo rằng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001?

 

Tổ chức có báo cáo về hiệu suất của Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho lãnh đạo cao nhất không?

 

5.4 Sự Tham vấn và tham gia của người lao động

Câu hỏi

Ghi chú

Tổ chứcđã thành lập, triển khai và duy trì (các) quy trình tham vấn và tham gia của người lao động ở tất cả các cấp độ trong sự phát triển, đánh giá hiệu suất và các hành động để cải thiện Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp chưa?

 

Tổ chức có:

a) cung cấp cơ chế, thời gian, đào tạo và nguồn lực cần thiết cho việc tham vấn và tham gia không?

 

b) cung cấp quyền truy cập kịp thời rõ ràng, dễ hiểu và thông tin liên quan về Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp chưa?

 

c) xác định và loại bỏ các trở ngại hoặc rào cản đối với tham gia và giảm thiểu những điều không thể loại bỏ không?

 

d) nhấn mạnh sự tham vấn của những người lao động không quản lý về:

·       xác định nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm?

·       thiết lập chính sách OH&S?

·       phân công vai trò, trách nhiệm của tổ chức và các cơ quan chức năng, nếu có?

·       xác định cách thức thực hiện các quy định pháp lý và yêu cầu?

·       thiết lập và lập kế hoạch để đạt được các mục tiêu OH&S?

·       xác định các biện pháp kiểm soát áp dụng cho việc thuê ngoài, mua sắm và nhà thầu?

·       xác định những gì cần được giám sát, đo lường và đánh giá?

·       lập kế hoạch, thiết lập, thực hiện và duy trì một chương trình kiểm toán?

·       đảm bảo cải tiến liên tục?

 

e) Người lao động tham gia, tham vấn vào:

·       xác định cơ chế tham vấn và tham gia của người lao động

·       xác định các mối nguy và đánh giá rủi ro cùng những cơ hội?

·       xác định hành động để loại bỏ các mối nguy và giảm rủi ro OH&S?

·       xác định yêu cầu năng lực, nhu cầu đào tạo, đào tạo và đánh giá hiệu quả đào tạo?

·       xác định những gì cần được truyền đạt và nó được thực hiện như thế nào?

·       xác định các biện pháp kiểm soát và hiệu quả thực hiện của chúng  

·       xác định sự cố và sự không phù hợp cũng như hành động sửa chữa?

 

ĐIỀU KHOẢN 6. HOẠCH ĐỊNH

6.1 Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội

6.1.1 Khái quát

Câu hỏi

Ghi chú

Khi lập kế hoạch cho Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp , tổ chức đã xem xét các vấn đề được đề cập trong 4.1, 4.2 và 4.3 và xác định các rủi ro và cơ hội cần được giải quyết nhằm

a) đảm bảo rằng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp có thể đạt được kết quả dự kiến?

 

b) ngăn ngừa, hoặc giảm thiểu các tác động không mong muốn?

 

c) đạt được sự cải tiến liên tục?

 

Khi xác định rủi ro và cơ hội cho OHệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và kết quả dự kiến ​​của nó có tổ chức tính đến:

·       mối nguy hiểm không?

·       rủi ro OH&S và các rủi ro khác không?

·       cơ hội OH&S và các cơ hội khác không?

·       các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác không?

 

Tổ chức của bạn đã xác định được quy trình lập kế hoạch chưa và đánh giá các rủi ro và cơ hội liên quan đến kết quả dự kiến ​​của hệ thống liên quan đến những thay đổi đã lên kế hoạch vĩnh viễn hoặc tạm thời trước khi thay đổi được thực hiện chưa?

 

Tổ chức của bạn có duy trì thông tin dạng văn bản về:

·       rủi ro và cơ hội?

·       quá trình và các hành động cần thiết để xác định, giải quyết các rủi ro và cơ hội của nó trong phạm vi cần thiết để có bằng chứng rằng chúng đã được thực hiện theo kế hoạch?

 

6.1.2 Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro và cơ hội

6.1.2.1 Nhận diện mối nguy

Câu hỏi

Ghi chú

Tổ chức đã thiết lập, thực hiện và duy trì (các) quy trình để xác định mối nguy đang diễn ra chưa ?

 

Các quy trình có tính đến, nhưng không giới hạn ở

a) cách thức tổ chức công việc, các yếu tố xã hội (bao gồm khối lượng công việc, giờ làm việc, quấy rối, bắt nạt), lãnh đạo và văn hóa của tổ chức?

 

b) các hoạt động, tình huống thường xuyên và không thường xuyên, bao gồm các nguy cơ phát sinh từ:

·       cơ sở hạ tầng, thiết bị, vật liệu, hóa chất và các điều kiện vật chất của nơi làm việc?

·       thiết kế, nghiên cứu sản phẩm và dịch vụ,  phát triển, thử nghiệm, sản xuất, lắp ráp, xây dựng, cung cấp dịch vụ, bảo trì và thải bỏ?

·       yếu tố con người?

·       làm thế nào công việc được thực hiện?

 

c) các sự cố liên quan trong quá khứ, nội bộ hoặc bên ngoài tổ chức, bao gồm các trường hợp khẩn cấp?

 

d) các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn?

 

e) mọi người, bao gồm cả việc cân nhắc:

·       những người có quyền truy cập vào nơi làm việc và các hoạt động, bao gồm công nhân, nhà thầu, du khách và những người khác?

·       những người ở gần nơi làm việc có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của tổ chức?

·       công nhân tại một địa điểm không dưới sự kiểm soát trực tiếp của tổ chức?

 

f) các vấn đề khác, bao gồm cả việc xem xét:

·       thiết kế các khu vực làm việc, quy trình, cài đặt, máy móc / thiết bị, quy trình vận hành và tổ chức công việc, bao gồm cả sự thích ứng của họ với nhu cầu và khả năng người lao động bị liên lụy?

·       các tình huống xảy ra trong vùng lân cận nơi làm việc gây ra bởi các hoạt động liên quan đến công việc dưới sự kiểm soát của tổ chức

·       các tình huống không được tổ chức kiểm soát và xảy ra trong vùng lân cận của nơi làm việc có thể gây thương tích và sức khỏe kém cho những người trong nơi làm việc?

 

g) những thay đổi thực tế hoặc được đề xuất trong tổ chức, hoạt động, các quy trình, hoạt động và Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp?

 

h) những thay đổi về kiến ​​thức và thông tin về mối nguy hiểm?

 

6.1.2.2 Đánh giá rủi ro ATVSLĐ và rủi ro khác đối với hệ thống quản lý ATVSLĐ

Câu hỏi

Ghi chú

Tổ chức có:

a) đánh giá rủi ro OH&S từ các mối nguy đã xác định không?

 

b) xác định và đánh giá các rủi ro khác liên quan đến thành lập, thực hiện, vận hành và duy trì Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp không?

 

Tổ chức có:phương pháp luận và tiêu chí  cho đánh giá rủi ro OH&S được xác định liên quan đến phạm vi, tính chất và thời gian không?

 

Tổ chức có duy trì và lưu giữ tài liệu thông tin về các phương pháp luận và tiêu chí không?

 

6.1.2.3 Đánh giá cơ hội ATVSLĐ và cơ hội khác đối với hệ thống quản lý ATVSLĐ

Câu hỏi

Ghi chú

Tổ chức có thiết lập, thực hiện và duy trì các quá trình để đánh giá:

a) Cơ hội OH&S để nâng cao hiệu suất OH&S, trong khi tính đến những thay đổi theo kế hoạch đối với tổ chức, chính sách, quy trình và hoạt động của nó không? Bao gồm:

·       cơ hội thích ứng công việc, tổ chức công việc và môi trường làm việc đối với người lao động?

·       cơ hội để loại bỏ các nguy cơ và giảm thiểu Rủi ro OH&S?

 

b) Các cơ hội khác để cải thiện hệ thống OH&S không?

 

6.1.3 Xác định các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác

Câu hỏi

Ghi chú

Tổ chức có thiết lập, thực hiện và duy trì các quá trình để:

a) xác định và có quyền truy cập vào thông tin pháp lý, yêu cầu về các mối nguy, rủi ro OH&S và Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp không?

 

b) xác định cách thức các yêu cầu áp dụng trong tổ chức và những gì cần được trao đổi không?

 

c) tính đến các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác khi thiết lập việc thực hiện, duy trì và liên tục cải thiện Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp không?

 

Tổ chức có duy trì và lưu giữ thông tin về pháp lý và các yêu cầu khác?

 

Làm thế nào để tổ chức đảm bảo các yêu cầu pháp lý được cập nhật và phản ánh bất kỳ thay đổi nào?

 

6.1.4 Hoạch định hành động

Câu hỏi

Ghi chú

Kế hoạch của tổ chức có bao gồm:

a) các hành động để giải quyết những rủi ro và cơ hội , giải quyết các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác, chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp không?

 

b) càm thế nào để tích hợp và thực hiện các hành động vào các quy trình của Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hoặc hoạt động kinh doanh khác?

 

Tổ chức đã tính đến hệ thống phân cấp của kiểm soát và kết quả đầu ra từ Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp khi lập kế hoạch thực hiện hành động chưa?

 

Tổ chức có tính đến phương pháp hay nhất chưa

 

6.2 Mục tiêu ATVSLĐ và hoạch định để đạt mục tiêu

6.2.1 Mục tiêu ATVSLĐ

Câu hỏi

Ghi chú

Tổ chức có thiết lập các mục tiêu OH&S tại các bộ phận liên quan, các cấp độ cần thiết để duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp không?

 

Các mục tiêu OH&S có:

a) phù hợp với chính sách OH&S không?

 

b) có thể đo lường hoặc có khả năng đánh giá hoạt động không?

 

c) tính đến các yêu cầu hiện hành, kết quả đánh giá rủi ro và cơ hội và kết quả tham vấn người lao động không?

 

d) được giám không?

 

e) được giao tiếp không?

 

f) cập nhật khi thích hợp không?

 

Tổ chức có duy trì và lưu giữ thông tin dạng văn bản về Mục tiêu OH&S không?

 

Tổ chức có thiết lập các mục tiêu OH&S tại các bộ phận liên quan, các cấp độ cần thiết để duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp không?

 

6.2.2 Hoạch định để đạt được mục tiêu ATVSLĐ

Câu hỏi

Ghi chú

Khi lập kế hoạch để đạt được các mục tiêu OH&S, tổ chức có xác định:

a) những gì sẽ được thực hiện?

 

b) những nguồn lực nào sẽ được yêu cầu?

 

c) ai sẽ chịu trách nhiệm?

 

d) khi nào thì hoàn thành?

 

e) cách thức đánh giá kết quả bao gồm các chỉ số để giám sát?

 

f) các hành động để đạt được các mục tiêu OH&S sẽ tích hợp như thế nào vào các quy trình kinh doanh của tổ chức?

 

Tổ chức có duy trì và lưu giữ thông tin dạng văn bản trên về kế hoạch OH&S không?

 → Xem thêm Chứng nhận ISO 45001

------------------------------------------------------------------------------------------------

Để tìm hiểu thêm về Checklist đánh giá ISO 45001 [Checklist ISO 45001 PDF Tiếng Việt], Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với KNA CERT theo số Hotline: 093.2211.786 hoặc Email: salesmanager@knacert.com

Chia sẻ

Tin liên quan