CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Sự lãnh đạo và cam kết trong việc thực hiện tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng


Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chính là hệ thống quản lý chất lượng cơ bản có thể được sử dụng trong mọi loại hình Doanh Nghiệp với mọi quy mô khác nhau. Việc đạt được chứng nhận ISO 9001 sẽ cung cấp những bằng chứng khách quan cho thấy rằng một Doanh Nghiệp đã triển khai được hệ thống quản lý chất lượng này một cách hiệu quả giúp thỏa mãn mọi yêu cầu của tiêu chuẩn đang áp dụng.

Trải qua 5 phiên bản của ISO 9001. Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 mới nhất đã có nhiều thay đổi quan trọng. Trong tiêu chuẩn quốc tế này, khuyến khích việc vận dụng cách tiếp cận theo quá trình khi triển khai, thực hiện và cải tiến tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao sự hài lòng của khách hàng thông qua đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

cam kết của lãnh đạo với iso

Lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ vai trò lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý chất lượng

Lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ vai trò lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý chất lượng qua việc: Chịu trách nhiệm về hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng; đảm bảo chính sách chất lượng và các mục tiêu chất lượng được thiết lập cho hệ thống quản lý chất lượng và phù hợp với định hướng chiến lược và bối cảnh của tổ chức; đảm bảo sự tích hợp của các yêu cầu trong hệ thống quản lý chất lượng vào các quá trình kinh doanh của tổ chức.

Thúc đẩy việc sử dụng cách tiếp cận quá trình và tư duy dựa trên rủi ro; đảm bảo sẵn có các nguồn lực cần thiết cho hệ thống quản lý chất lượng. Truyền đạt về tầm quan trọng của việc quản lý chất lượng có hiệu lực và phù hợp với các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng; đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng đạt được kết quả mong đợi; tham gia, chỉ đạo và hỗ trợ các cá nhân đóng góp vào tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng. Thúc đẩy sự cải tiến; hỗ trợ vai trò quản lý khác có liên quan để chứng tỏ vai trò lãnh đạo của họ khi hệ thống áp dụng trong các phạm vi thuộc trách nhiệm.

Thuật ngữ “kinh doanh” trong tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 có thể được diễn giải theo nghĩa rộng bao hàm tất cả các hoạt động mang tính cốt lõi cho mục đích tồn tại của tổ chức; bất kể đó là tổ chức công lập, tư nhân, có mục đích vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận.

Có thể nói, việc chấp nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là một quyết định chiến lược của tổ chức

Lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ vai trò lãnh đạo và cam kết liên quan đến việc hướng về khách hàng bằng cách đảm bảo rằng: Các yêu cầu khách hàng và luật định và chế định được xác định, thấu hiểu và được đáp ứng một cách nhất quán; những rủi ro và cơ hội có thể ảnh hưởng đến sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ và khả năng nâng cao sự hài lòng của khách hàng được xác định và được giải quyết; sự tập trung vào việc nâng cao sự hài lòng của khách hàng được duy trì.

Có thể nói, việc chấp nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là một quyết định chiến lược của tổ chức, đề tài có thể cải tiến kết quả hoạt động tổng thể, cung cấp một nền tảng vững chắc cho các sáng kiến phát triển bền vững; giúp các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng.

Theo: baomoi.vn

Chia sẻ

Tin liên quan