KNA 认证有限公司

"Quality Innovation"

Kaizen 实践培训

KAIZEN介绍

Kaizen-是从日本文化发展的持续改进的方法,工具和哲学体系,并越来越多组织/企业应用 Kaizen。通过针对每个特定问题有效地应用不同的改进工具,Kaizen为不同行业的客户和企业带来了许多价值。


đào tạo thực hành kaizen

若您正在研究KAIZEN ,此资料对您非常必要,KNA送给您。点击查看

 “应用KAIZEN使生产和业务活动中的浪费成本最小化的培训班

Kaizen意识 - 技术 - 实践 的培训计划是专门为企业设计的,旨在为公司成员提供成功实施Kaizen的总体情况和路线图, 同时,对员工提高Kaizen意识,并知道如何应用适当的工具来不断改进自己的领域。 另外,根据每个参与者的实际工作和活动该计划以“工作和工作现场”的形式设计。

除了Kaizen的知识和技术,参与者还知道如何促进,维护和管理Kaizen改进项目,以及如何与团队一起建立企业文化。 员工始终能够识别,选择和掌握改善方法和工具,以解决问题并找到最佳解决方案,从而为客户和公司节省/改善成本。

培训内容

项目

内容

时间

I. Kaizen知识

 Kaizen介绍

 - KAIZEN 与其他措施的对比

 - Lean思维/ Lean Thinking: Một sự thay đổi mô hình và cách  thức mới của doanh nghiệp trong suy nghĩ

第一天, 上午

8:30 am – 12:00 pm

 -Kaizen 与质量管理

 -使用KAIZEN 快速解决问题

 - Kaizen实施的流程与方法

第一天, 下午

1:30 am – 4:30 pm

 - Kaizen组与管理

 - Kaizen组的问题解决技术的基础

II. Kaizen技术

 Kaizen的常用改进工具

第二天, 上午

8:30 am – 12:00 pm

 -改进的建议, 最好地实践

 -5 S 和 直观管理

 -7 个QC工具 和 7 各新QC mới

第二天, 下午

1:30 am – 4:30 pm

 -*New Value Stream Mapping (VSM) và Process Flow Analysis với  Kaizen

第三天, 上午

8:30 am – 12:00 pm

 - Kaizen Event

第三天, 下午

1:30 am – 4:30 pm

 -Kaizen Blitz

 - PDCA循环和Standardization标准

III. Kaizen实践

 例如/ Kaizen Samples

第四天, 上午

8:30 am – 12:00 pm

 

 展开步骤/ Kaizen Workshop Step by Step

 Sử dung Form A 3 theo TPS Kaizen để trình bày

 A3 Report and Presentation

 鼓励/ Kaizen Promotion and Motivation

第四天, 下午

1:30 am – 4:30 pm

 KAIZEN计划的成本和利益分析/ Cost-Benefit  Analysis of a Kaizen Project

 Conclusion, Q&A, Examination and Certificated

渴望的结果:

  • 深入了解Kaizen和在Kaizen中应用的工具
  • 学员将学习并应用Kaizen的改进的基本工具。
  • 了解KAIZEN的必要性和重要性。
  • 了解Kaizen的建立,组织和改进的方法。
  • 了解自己的角色和责任,鼓励自己和别人随时随地创建有效的工作场所。
  • 发展有效的测量指数。
  • 为未来的Kaizen实施计划提供最大的支持。

教师队

  • KNA CERT的教师具有丰富经验,曾经帮助许多企业成功展开KAIZEN 系统以及其他质量改进系统。

•联系信息: KNA 认证有限责任公司
•总部: 河内市,巴婷郡,队艮路266号,LADECO大厦,11层
•分司: 胡志明市,平盛郡,26坊,阮企路102号,4水利大厦,2层
•Tell: 093.2211.786 – 02438.268.222
•Email: salesmanager@knacert.com Website: www.knacert.com.vn

Chia sẻ

Dịch vụ liên quan