CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Hiểu rõ hơn khái quát các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Trong việc chứng nhận ISO 45001:2018 có bao gồm những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001:2018 buộc Doanh Nghiệp muốn áp dụng cần phải thực hiện một cách bài bản. Để áp dụng đúng và có hiệu quả thì cần phải hiểu rõ các yêu cầu tương ứng với các điều khoản trong bộ tài liệu ISO 45001:2018. KNA xin chia sẻ đến bạn những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001:2018 để bạn và doanh nghiệp của mình nắm được. 


Câu hỏi về ISO 45001:2018 cho Doanh Nghiệp của bạn

các yêu cầu của tiêu chuẩn iso 45001

Điều khoản 1: Phạm vi

Điều khoản này nêu chi tiết về phạm vi của tiêu chuẩn, quy định cụ thể các yêu cầu đối với hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OH&S) và hướng dẫn sử dụng giúp tổ chức cung cấp các điều kiện lao động an toàn và lành mạnh nhằm ngăn ngừa chấn thương và bệnh tật liên quan đến công việc và chủ động cải tiến kết quả hoạt động OH&S.

Điều khoản 2: Tài liệu viện dẫn

Tiêu chuẩn này không có tài liệu viện dẫn. Điều khoản này được giữ nguyên để duy trì cấu trúc đánh số giống như tất cả các hệ thống quản lý khác.\

Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa

Ban đầu, danh sách các thuật ngữ và định nghĩa có vẻ hơi rắc rối vì không theo thứ tự chữ cái. Các thuật ngữ được liệt kê theo tầm quan trọng về khái niệm và nơi xuất hiện trong tiêu chuẩn. Số lượng thuật ngữ và định nghĩa được mở rộng từ 23 trong OHSAS 18001 đến 37 trong ISO 45001, đưa ra hướng dẫn và làm rõ hơn để tránh hiểu nhầm. Một số thuật ngữ mới đã được bổ sung và một số thuật ngữ trước đây đã được sửa đổi, bao gồm các thuật ngữ liên quan đến sự tham gia, tham vấn của người lao động, rủi ro OH&S, cơ hội OH&S, kết quả hoạt động OH&S, chấn thương và bệnh tật v.v

Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức

Điều khoản này thiết lập bối cảnh của hệ thống quản lý OH&S và làm cơ sở cho phần còn lại của tiêu chuẩn, tạo cơ hội cho tổ chức xác định và hiểu các yếu tố bên ngoài và nội bộ cũng như các bên liên quan ảnh hưởng đến kết quả dự kiến của hệ thống quản lý OH&S. Điều khoản này cũng một phần đề cập đến khái niệm hành động phòng ngừa.

Thứ nhất, tổ chức cần xác định các vấn đề bên ngoài và nội bộ liên quan đến mục đích của hệ thống, tức là các vấn đề bên trong và bên ngoài có liên quan, tác động hoặc ảnh hưởng đến khả năng đạt được kết quả dự kiến của hệ thống quản lý OH&S. Cần phải chú ý rằng thuật ngữ 'vấn đề' không chỉ bao gồm các vấn đề hoặc vấn đề tiềm ẩn mà còn là chủ đề quan trọng mà hệ thống cần phải giải quyết, ví dụ các trường hợp thay đổi, yêu cầu pháp lý và các nghĩa vụ khác.

Thứ hai, tổ chức cần phải xác định và tính đến nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan có liên quan đến hệ thống quản lý OH&S. Đây là điều nổi bật hơn so với OHSAS 18001, bao gồm người lao động và những người khác như khách hàng, chủ doanh nghiệp và khách thăm.

Thứ ba, phạm vi của hệ thống quản lý OH&S phải được xác định có tính đến những yếu tố trên. Phạm vi nhằm làm rõ ranh giới của hệ thống, đặc biệt nếu tổ chức là một phần của tổ chức lớn hơn.

Cuối cùng, yêu cầu cuối cùng của Điều khoản 4 là nhằm thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý OH&S phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Điều khoản 5: Lãnh đạo và sự tham gia của người lao động

Điều khoản này nêu các yêu cầu về ‘lãnh đạo cao nhất’ là người hoặc nhóm người chỉ đạo và kiểm soát tổ chức ở cấp độ cao nhất. Cần lưu ý rằng nếu tổ chức thực hiện hệ thống quản lý OH&S là một phần của tổ chức lớn hơn thì thuật ngữ ‘lãnh đạo cao nhất’ chỉ lãnh đạo ở tổ chức nhỏ hơn. Lãnh đạo cao nhất phải chịu trách nhiệm giải trình chung để bảo vệ sức khỏe và an toàn công việc của người lao động, đồng thời cần xây dựng, lãnh đạo và thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp hỗ trợ hệ thống quản lý OH&S.

Họ phải đảm bảo các yêu cầu được tích hợp vào các quá trình của tổ chức, chính sách và mục tiêu phải phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức. Họ cũng phải thiết lập chính sách OH&S và tiêu chuẩn xác định các đặc tính và thuộc tính cần có trong chính sách. Tiêu chuẩn tập trung nhiều vào lãnh đạo cao nhất để chứng tỏ sự lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý và đảm bảo có sự tham gia tích cực của người lao động trong xây dựng, hoạch định, thực hiện và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý OH&S. Điều này bao gồm sử dụng tham vấn, xác định và loại bỏ trở ngại hoặc rào cản đối với sự tham gia.

Lãnh đạo cao nhất cần đảm bảo rằng tầm quan trọng của quản lý OH&S hiệu lực được truyền đạt và được các bên hiểu đúng, và rằng hệ thống quản lý OH&S đạt được những kết quả dự kiến. Điều khoản này cũng bao gồm yêu cầu thiết lập, thực hiện và duy trì chính sách OH&S có sự ttham vấn với người lao động ở tất cả các cấp độ. Điều này phải bao gồm các cam kết cung cấp các điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh, đáp ứng các yêu cầu pháp lý, đặt ra mục tiêu OH&S và cải tiến thường xuyên.

Cuối cùng, lãnh đạo cao nhất cần phân công và truyền đạt trách nhiệm, và thẩm quyền đối với các vai trò liên quan trong hệ thống, bao gồm người lao động tại mỗi cấp độ trong tổ chức đảm nhận trách nhiệm cho các khía cạnh của hệ thống quản lý OH&S do họ kiểm soát.

Điều khoản 6: Hoạch định

Hoạch định luôn là yếu tố quen thuộc trong quản lý OH&S, nhưng giờ đây được tập trung nhiều hơn để đảm bảo được xem xét cùng với đầu ra của Điều khoản 4 ‘bối cảnh của tổ chức’. Hoạch định phải được xem là quá trình tiếp diễn dự đoán các thay đổi trong hoàn cảnh. Phần đầu tiên bao gồm xác định rủi ro và cơ hội cần được giải quyết để đảm bảo hệ thống có thể đạt được các kết quả dự kiến, ngăn ngừa hoặc giảm các tác động không mong muốn và cải tiến thường xuyên. Việc xác định và đánh giá rủi ro là thành phần quan trọng và phải bao gồm các hoạt động thường xuyên và không thường xuyên giữa các hoạt động khác cũng như người lao động, nhà thầu, khách thăm và những người khác không thuộc sự kiểm soát trực tiếp của tổchức. Cần thiết lập và duy trì quá trình để đánh giá rủi ro và cơ hội được xác định và cách thức chủ động quản lý ủi ro và cơ hội theo hệ thống.

Tiêu chuẩn yêu cầu tổ chức thiết lập quá trình để xác định và cập nhật yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác áp dụng đối với các mối nguy và rủi ro OH&S. Một thành phần quan trọng khác là thiết lập mục tiêu OH&S có thể đo lường hoặc ít nhất có thể đánh giá. Mục tiêu OH&S cần phải duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý OH&S.

Điều khoản này cũng đề cập đến việc hoạch định các thay đổi, cần phải thực hiện một cách có kế hoạch và hệ thống. Cần phải xác định các hậu quả tiềm ẩn của các thay đổi vì chúng có thể đem lại cả rủi ro cho người lao động và cơ hội để cải thiện kết quả hoạt động.

Điều khoản 7: Hỗ trợ

Điều khoản này bắt đầu với yêu cầu rằng tổ chức phải xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết để thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý OH&S. Điều này bao gồm các nguồn lực con người, nguồn lực tự nhiên, cơ sở hạ tầng và nguồn lực tài chính. Nói một cách đơn giản, đây là yêu cầu rất mạnh mẽ bao gồm tất cả các nhu cầu về nguồn lực OH&S. Tổ chức cần phải xác định năng lực cần thiết đối với người lao động tác động hoặc có thể tác động đến kết quả hoạt động OH&S và đảm bảo họ nhận được giáo dục và đào tạo phù hợp.

Trong Điều khoản này có yêu cầu phải lưu giữ thông tin dạng văn bản như là bằng chứng của năng lực. Ngoài ra, tổ chức cần đảm bảo rằng tất cả người lao động đều nhận thức được chính sách OH&S, mối nguy và rủi ro OH&S có liên quan và đóng góp của họ và hiệu lực của hệ thống cũng như các tác động của sựkhông phù hợp đối với hệ thống. Tổ chức cũng cần xác định thông tin và trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài liên quan đến hệ thống quản lý OH&S.

Cuối cùng, ‘thông tin dạng văn bản’ là thuật ngữ mới thay thế cho tham khảo trong OHSAS 18001 về‘tài liệu’ và ‘hồ sơ’. Điều này bao gồm thiết lập và cập nhật thông tin dạng văn bản và kiểm soát chúng. Các yêu cầu cũng tương tự như trong OHSAS 18001 để kiểm soát tài liệu và hồ sơ.

Điều khoản 8: Điều hành

Điều khoản này liên quan đến việc thực hiện kế hoạch và quá trình được đề cập đến trong các Điều khoản trước. Phải thiết lập hoạch định và kiểm soát vận hành để đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý OH&S bao gồm các kiểm soát để giảm thiểu rủi ro OH&S đến mức hợp lý.

Các kiểm soát vận hành có thể sử dụng một loạt các biện pháp, ví dụ áp dụng báo cáo phương pháp hoặc hệ thống công việc an toàn, chương trình bảo dưỡng phòng ngừa, chương trình kiểm tra và xem xét thường xuyên về năng lực của người lao động. Các kiểm soát có thể kết hợp nhiều bước như loại bỏ mối nguy, thay thế hoạt động nguy hiểm bằng hoạt động không nguy hiểm, thực hiện các biện pháp bảo vệ hoặc cung cấp và đảm bảo sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Các thay đổi cần được hoạch định có hệ thống, đảm bảo không đem lại mối nguy, rủi ro mới hoặc không lường trước.

Đồng thời, tổ chức phải sử dụng quá trình xác định cơ hội OH&S nhằm giảm thiểu rủi ro. Phải có kiểm soát việc mua sắm và thuê ngoài để đảm bảo kiểm soát các quá trình thuê ngoài có tác động đến hệ thống, đồng thời đánh giá và kiểm soát việc mua hàng hóa trước khi áp dụng. Cũng cần phải xem xét các nhà thầu vì họ có thể liên quan đến các loại và mức độ rủi ro OH&S khác nhau. Tổ chức có thể sử dụng nhiều công cụ để quản lý kết quả hoạt động sức khỏe và an toàn của nhà thầu, bao gồm tiêu chuẩn sơ tuyển và đánh giá. Tổ chức phải đảm bảo rằng các yêu cầu của hệ thống quản lý OH&S được nhà thầu và người lao động của họ tuân thủ. Yêu cầu này cần bao gồm tiêu chí OH&S để lựa chọn nhà thầu. Các sắp xếp liên quan đến việc chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó với các trương hợp khẩn cấp cũng được đề cập trong Điều khoản này.

Điều khoản 9: Đánh giá kết quả hoạt động

Đánh giá kết quả hoạt động bao gồm nhiều khu vực trước đây đã được đề cập đến trong Điều khoản 4.5 và 4.6 trong OHSAS 18001. Tổ chức cần xác định những thông tin cần thiết để đánh giá kết quả hoạt động và hiệu lực OH&S. Làm việc dựa trên ‘nhu cầu thông tin’ sẽ giúp xác định các nhu cầu đặc biệt cần được đo lường và theo dõi, khi nào, do ai và bằng cách nào. Tần suất theo dõi và đo lường cần phải thích hợp với quy mô và bản chất của tổ chức, kết quả hoạt động OH&S và liên quan đến các thay đổi trong rủi ro OH&S. Cần phải lưu giữ thông tin dạng văn bản cung cấp bằng chứng cho những hoạt động này.

Điều khoản 10: Cải tiến

Do tiêu chuẩn có cấu trúc mới và tập trung vào rủi ro, Điều khoản này không yêu cầu hành động phòng ngừa. Tuy nhiên có một số yêu cầu mới cụ thể hơn về hành động khắc phục.

Đầu tiên là phải phản ứng với các sự cố hoặc sự không phù hợp và có hành động kịp thời để kiểm soát và sửa chữa những sự cố đó và xử lý hậu quả. Có thể sử dụng phân tích nguyên nhân gốc rể để tìm ra tất cả các yếu tố khả năng liên quan đến sự cố hoặc sự không phù hợp bằng cách hỏi điều gì đã xảy ra và tại sao lại xảy ra.

Thứ hai là phải xác định xem có tồn tại sự cố hoặc sự không phù hợp tương tự hoặc có khả năng xảy ra, để có hành động khắc phục phù hợp trong toàn bộ tổ chức nếu cần thiết. Mặc dù khái niệm về hành động phòng ngừa đã phát triển nhưng vẫn cần phải xem xét các sự không phù hợp tiềm ẩn, mặc dù như là hậu quả của sự không phù hợp thực sự. Yêu cầu về cải tiến thường xuyên đã được mở rộng để thường xuyên cải tiến sự phù hợp và đầy đủ của hệ thống quản lý OH&S cũng như hiệu lực của hệ thống thông qua các mục tiêu cải tiến thường xuyên.


Chia sẻ bạn bộ tiêu chuẩn iso 45001 pdf


Để được tư vấn đào tạo ISO 45001, xin liên hệ với KNA Cert.

  • Thông tin liên hệ: Công ty TNHH Chứng Nhận KNA
  • Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, HN.
  • Chi Nhánh: Tầng 2, Tòa nhà Thủy Lợi 4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM.
  • Tell: 093.2211.786 – 02438.268.222
  • Email: salesmanager@knacert.com Website: knacert.com.vn

 
✅⭐ Dịch vụ trọn gói 🔴 KNA CERT Cung cấp nhiều Dịch vụ trọn gói cho quý khách hàng !
✅⭐ Thủ tục đăng ký nhanh gọn 🔴 Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, KNA Cert cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho quý khách hàng
✅⭐ Chính sách hậu mãi sau chứng nhận 🔴 salesmanager@knacert.com 
✅⭐ Chi phí tốt ☎️ 093.2211.786
Chia sẻ

Tin liên quan