CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Phiên bản mới của ISO 22000 và những cải tiến phù hợp với nhu cầu thị trường

Với hơn hai trăm bệnh lây lan qua chuỗi thức ăn, rõ ràng là sản xuất thực phẩm an toàn, bền vững là một trong những thách thức lớn nhất của chúng ta. Toàn cầu hoá thương mại thực phẩm tiếp tục làm phức tạp vấn đề an toàn thực phẩm và phiên bản ISO 22000 mới về các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thể hiện một phản ứng kịp thời với điều này.


TIÊU CHUẨN ISO 22000:2018


An toàn thực phẩm là phòng ngừa, loại bỏ và kiểm soát các mối nguy hiểm từ thực phẩm, từ nơi sản xuất đến điểm tiêu thụ. Vì các nguy cơ về an toàn thực phẩm có thể xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình nên mọi công ty trong chuỗi cung ứng thực phẩm phải thực hiện các biện pháp kiểm soát nguy hiểm đầy đủ. Trong thực tế, an toàn thực phẩm chỉ có thể được duy trì thông qua các nỗ lực kết hợp của tất cả các bên: chính phủ, nhà sản xuất, nhà bán lẻ và người tiêu dùng cuối cùng.

Với đối tượng áp dụng là tất cả các tổ chức trong ngành công nghiệp thực phẩm và thức ăn, bất kể quy mô hay ngành nghề, ISO 22000:2018, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thức ăn, đã chuyển đổi quản lý an toàn thực phẩm thành một quá trình cải tiến liên tục. Tiêu chuẩn này đưa cách tiếp cận phòng ngừa vào vấn đề an toàn thực phẩm bằng cách hỗ trợ việc xác định, phòng ngừa và giảm thiểu các mối nguy trong chuỗi thực phẩm và thức ăn.

Ấn bản mới mang đến sự hiểu biết rõ ràng cho hàng ngàn công ty trên toàn thế giới đã sử dụng tiêu chuẩn này. Những cải tiến mới nhất của nó bao gồm:

  • Áp dụng cấu trúc bậc cao chung cho tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO, giúp các tổ chức tích hợp ISO 22000 dễ dàng hơn với các hệ thống quản lý khác (như ISO 9001 hoặc ISO 14001:2015).
  • Cung cấp một cách hiểu mới về khái niệm “rủi ro”, một khái niệm quan trọng đối với các doanh nghiệp ngành thực phẩm. Tiêu chuẩn phân biệt giữa rủi ro ở cấp độ hoạt động và cấp độ kinh doanh của hệ thống quản lý.
  • Liên kết chặt chẽ với Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm, nhóm thực phẩm của Liên hợp quốc, xây dựng các hướng dẫn về an toàn thực phẩm cho các quốc gia

Tiêu chuẩn mới này cung cấp khả năng kiểm soát động các mối nguy về an toàn thực phẩm kết hợp các yếu tố chính được thừa nhận là: truyền thông tương tác, quản lý hệ thống, chương trình tiên quyết (PRP) và các nguyên tắc phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP).

Ông Jacob Faergemand, Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật ISO / TC 34, các sản phẩm thực phẩm, tiểu ban 17, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, đã phát triển tiêu chuẩn này, nói: “Để đáp ứng nhu cầu thị trường về an toàn thực phẩm, ISO 22000 được xây dựng bởi các bên liên quan trong các tổ chức an toàn thực phẩm như: quản trị, người tiêu dùng, tư vấn, công nghiệp và nghiên cứu. Khi một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được phát triển bởi người sử dụng ISO 22000, có thể chắc chắn rằng các yêu cầu từ thị trường sẽ được đáp ứng.”

ISO 22000: 2018 hủy bỏ và thay thế ISO 22000:2005. Các tổ chức được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2005 có ba năm để chuyển đổi sang phiên bản mới.

Theo: iso.org

Chia sẻ

Tin liên quan