CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Khóa đào tạo ISO 50001:2018 - Nhận thức & chuyên sâu

ISO 50001 là tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng nhằm giúp các tổ chức cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng. Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế này cũng sẽ giúp làm giảm phát thải khí nhà kính và các tác động môi trường liên quan khác và giảm chi phí năng lượng qua việc quản lý năng lượng một cách có hệ thống. Tiêu chuẩn quốc tế này áp dụng cho mọi tổ chức không phân biệt quy mô, loại hình hoạt động, vị trí địa lý, điều kiện văn hóa và xã hội. KNA CERT tổ chức khóa đào tạo ISO 50001 với nội dung chi tiết dưới đây:

khóa học tiêu chuẩn iso 50001:2011Khóa đào tạo xây dựng và áp dụng HTQL năng lượng theo ISO 50001:2018


MỤC ĐÍCH CỦA KHÓA HỌC ISO 50001:2018

Cung cấp kiến thức và ví dụ thực tiễn cần thiết trong việc xây dựng hệ thống tài liệu, duy trì áp dụng và cải tiến HTQL năng lượng theo đúng yêu cầu của chứng nhận ISO 50001 (EnMS) một cách có hiệu lực và hiệu quả.


NHỮNG LỢI ÍCH SAU CỦA HỌC VIÊN:

 • Sau khi hoàn thành xong khóa học này học viên sẽ có khả năng

 • Hiểu biết về hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2018.

 • Liên kết được các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 50001 với các quá trình hoạt động của Doanh Nghiệp 

 • Có khả năng soạn thảo hệ thống tài liệu của bộ tiêu chuẩn năng lượng ISO 50001:2018.


ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC ISO 50001:2018:

 • Những người có nền tảng về đánh giá chất lượng, môi trường hoặc an toàn và sức khỏe, nhưng chưa có kiến thức về tiêu chuẩn ISO 50001:2011.

 • Những người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực năng lượng nhưng kiến thức về áp dụng về tiêu chuẩn còn hạn chế.

 • Cấp quản lý và nhân viên làm việc tại vị trí QA, QC cán bộ năng lượng cho các doanh nghiệp.


LỊCH KHÓA HỌC ISO 50001 & CÁC KHÓA HỌC KHÁC CHI TIẾT: TẠI ĐÂY


NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Khái quát về hệ thống quản lý năng lượng;
 • Tổng quan về Hệ thống quản lý năng lượng EnMS;
 • Đánh giá thực trạng Hệ thống quản lý năng lượng;
 • Xác định phạm vi áp dụng;
 • Xác định và thực hiện các yêu cầu của luật pháp và các yêu cầu khác liên quan đến năng lượng mà tổ chức phải áp dụng;
 • Thu thập dữ liệu liên quan đến việc sử dụng năng lượng (chi phí, mức tiêu thụ, …).
 • Xác định các loại năng lượng có mức tiêu thụ cao và có tiềm năng cải tiến;
 • Xây dựng đường cơ sở năng lượng và xác định các chỉ số hoạt động năng lượng EnPI;
 • Xác định các tài liệu cần soạn thảo theo yêu cầu của tiêu chuẩn và theo nhu cầu của tổ chức: Bao gồm chính sách, Mục tiêu, Chỉ tiêu, Chương trình năng lượng, Quy trình, Hướng dẫn liên quan đến sử dụng năng lượng …
 • Phê duyệt, ban hành, phổ biến hệ thống tài liệu;
 • Thực hiện khắc phục, hành động khắc phục và phòng ngừa;
 • Bài tập và thảo luận;
 • Tổng kết.

GIẢNG VIÊN:

Giảng viên bao gồm các chuyên gia là Lead Auditor/ Chuyên gia đánh giá trưởng ISO - có trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo và triển khai thực tiễn tại Doanh Nghiệp.


Hình ảnh các khóa Public tại KNA 

Chia sẻ

Dịch vụ liên quan