CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Các yêu cầu khi Xác định rủi ro và cơ hội trong ISO 14001

Khi xác định rủi ro và cơ hội trong ISO 14001, doanh nghiệp cần đáp ứng các yêu cầu gì? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ nội dung này.


xác định rủi ro và cơ hội trong ISO 14001


PHẢI THIẾT LẬP HÀNH ĐỘNG GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI

 1. Yêu cầu trong điều 6.1.1 của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì (các) quá trình cần thiết để đáp ứng các yêu cầu từ 6.1.1 đến 6.1.4.

 1. Phân tích

Cụm từ “Thiết lập” ở đây muốn nói tới việc xác định các quá trình cần thiết và thực hiện các hành động thích hợp để đảm bảo những quá trình này luôn được vận hành tầm kiểm soát nhằm đảm bảo các mục tiêu và kết quả dự định của tổ chức. Việc thiết lập các quá trình cần thiết nhằm:

 • Giúp cho tổ chức thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ của mình
 • Xác định và tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực quan trọng để bảo vệ môi trường
 • Đảm bảo rằng tổ chức có thể đạt được các kết quả dự kiến của hệ thống quản lý môi trường
 • Ngăn chặn hoặc giảm tác động không mong muốn
 • Đạt được sự cải tiến liên tục

Sau khi xác định, thiết lập bước tiếp theo là tổ chức phải thực hiện những gì đã thiết lập và đảm bảo việc thực hiện giúp tổ chức đạt được kết quả dự định và giúp cho hệ thống quản lý môi trường có hiệu lực. Tính hiệu lực của hệ thống được thể hiện ở chỗ:

 • Tôn trọng các chính sách và thực tiễn
 • Làm những gì tổ chức đã đề ra và đạt được những gì đã hoạch định

Cum từ “duy trì” đề cập tới 2 khía cạnh là:

 • Giữ lại một cái gì đó đã có
 • Đảm bảo cho những thứ đã có luôn ở trạng thái có thể thực hiện các chức năng cần thiết của chúng, tức là luôn hoạt động và tạo ra kết quả dự tính.

Như vậy “duy trì” ở đây có nghĩa là luôn luôn thực hiện những gì đã hoạch định và đảm bảo chứng đạt được kết quả mong muốn.

 1. Giải pháp
 • Xác định tất cả các quá trình có liên quan
 • Xem xét quá trình nào cần thiết
 • Xác định mục tiêu, chỉ tiêu
 • Xác định cách thức thực hiện
 • Xác định cách thức kiểm soát
 • Xác định cách thức đo lường
 • Xác định nguồn lực sử dụng

PHẢI HIỂU VỀ TỔ CHỨC VÀ BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC

 1. Yêu cầu trong điều 6.1.1.a của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Khi hoạch định về hệ thống quản lý môi trường, tổ chức phải cân nhắc các vấn đề được đề cập tại 4.1.

 1. Phân tích

Điều khoản 4.1 của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 yêu cầu các doanh nghiệp phải hiểu về tổ chức và bối cảnh của tổ chức. Tức là khi hành động giải quết rủi ro và cơ hội phải xác định những vấn đề nội bộ và bên ngoài của tổ chức, đặc biệt là những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến Hệ thống quản lý môi trường.

 1. Giải pháp
 • Xem xét những tác động của bối cảnh tổ chức lên Hệ thống quản lý môi trường
 • Hoạch định những biện pháp kiểm soát các vấn đề đã xác định (nếu cần thiết)
 • Tận dụng cơ hội và giải quyết những rủi ro từ bối cảnh mang lại

PHẢI HIỂU VỀ NHU CẦU VÀ MONG ĐỢI CỦA CÁC BÊN QUAN TÂM

 1. Yêu cầu trong điều 6.1.1.b của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Khi hoạch định về hệ thống quản lý môi trường, tổ chức phải cân nhắc các yêu cầu được đề cập tại 4.2.

 1. Phân tích

Hệ thống quản lý môi trường hướng tới việc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ. “Nghĩa vụ tuân thủ” bao gồm yêu cầu của các bên liên quan như Cơ quan nhà nước, yêu cầu khách hàng, cộng đồng địa phương, … mà tổ chức cho rằng cần thiết hoặc buộc phải tuân thủ.

Ví dụ: Một công ty xuất các linh kiện điện tử vào thị trường Châu Âu thì công ty đó phải đáp ứng tiêu chuẩn RoHS. Vậy khi xây dựng Hệ thống quản lý môi trường, công ty phải hoạch định thêm một quá trình kiểm soát 10 yêu tố của RoHS.

rủi ro và cơ hội của hệ thống ISO 14001:2015

 1. Biện pháp
 • Xác định tất các các bên liên quan
 • Xác định yêu cầu các bên liên quan

PHẢI CÂN NHẮC PHẠM VI HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

 1. Yêu cầu trong điều 6.1.1.c của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Khi hoạch định về hệ thống quản lý môi trường, tổ chức phải cân nhắc phạm vi hệ thống quản lý môi trường của tổ chức

 1. Phân tích

Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội phải đảm bảo đầy đủ các quá trình trong khuôn khổ phạm vi Hệ thống quản lý môi trường, tránh lan mang ngoài phạm vi đã xác định ban đầu.

Cụm từ “phạm vi” ở đây liên quan đến 2 yếu tố:

 • Ranh giới vật lý (địa điểm áp dụng)
 • Sản phẩm, dịch vụ hoặc quá trình áp dụng

Tất cả các yếu tố nằm trong phạm vi Hệ thống quản lý môi trường đều được xem xét khi chúng ta thiết lập các quá trình kiểm soát hệ thống.

 1. Giải pháp
 • Xác định ranh giới vật lý trong phạm vi Hệ thống quản lý môi trường
 • Xác định các yếu tố trong phạm vi Hệ thống quản lý môi trường
 • Xác định các phòng ban, bộ phận thuộc phạm vi Hệ thống quản lý môi trường
 • Cân nhắc đến vòng đời sản phẩm, và tính thân thiện môi trường sau khi sản phẩm ở cuối vòng đời thải ra môi trường

>>. Tham gia khóa đào tạo ISO 14001:2015 tại KNA 


PHẢI XÁC ĐỊNH CÁC RỦI RO VÀ CƠ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG

 1. Yêu cầu trong điều 6.1.1 của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Khi hoạch định về hệ thống quản lý môi trường, tổ chức phải xác định các rủi ro và cơ hội liên quan đến các khía cạnh môi trường (xem 6.1.2), các nghĩa vụ tuân thủ (xem 6.1.3) và các vấn đề và yêu cầu khác được nhận biết tại 4.1 và 4.2 là những vấn đề cần giải quyết để:

- đảm bảo hệ thống quản lý môi trường có thể đạt được các kết quả dự kiến;

- ngăn ngừa, hoặc giảm các tác động không mong muốn, kể cả tác động tiềm ẩn đến các điều kiện môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến tổ chức;

- đạt được sự cải tiến liên tục.

 1. Phân tích

Tiêu chuẩn nói với bạn rằng, có ba nguồn có thể sinh ra

Các rủi ro và cơ hội cần phải giải quyết để đảm bảo rằng Hệ thống quản lý môi trường có thể đạt được kết quả như dự định và ngăn ngừa hoặc giảm bớt các sự ảnh hưởng bất lợi tới sự cải tiến liên tục bao gồm:

 • Khía cạnh môi trường
 • Nghĩa vụ tuân thủ
 • Các yêu cầu trong bối cảnh tổ chức và các bên liên quan

Trong đó, khía cạnh môi trường có thể tạo ra những rủi ro và cơ hội liên quan đến các tác động xấu tới môi trường, các tác động môi trường có lợi, và các tác động khác đến tổ chức. Rủi ro và cơ hội liên quan đến các khía cạnh môi trường được xác định như là một phần của việc đánh giá mức độ quan trọng hoặc được xác định riêng lẻ.

Các nghĩa vụ tuân thủ có thể tạo ra những rủi ro và cơ hội như không tuân thủ hoặc thực hiện vượt xa hơn yêu cầu nghĩa vụ cần tuân thủ, hay các rủi ro liên quan đền sự thay đổi các yêu cầu phải tuân thủ

Các vấn đề nội bộ và bên ngoài cũng tác động đến sự đạt được kết quả dự kiến, ví dụ như: môi trường nội bộ thay đổi (thay đổi máy móc, thiết bị, con người, công nghệ,…) và môi trường bên ngoài thay đổi (tác động biến đổi khí hậu, môi trường kinh doanh, …).

 1. Giải pháp
 • Có quy trình để xác định các rủi ro và cơ hội cần phải giải quyết
 • Xác định và đánh giá rủi ro và cơ hội liên quan đến các quá trình

PHẢI XÁC ĐỊNH CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

 1. Yêu cầu trong điều 6.1.1 của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Trong phạm vi của hệ thống quản lý môi trường, tổ chức phải xác định các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn, bao gồm những trường hợp có thể có tác động môi trường.

 1. Phân tích

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 yêu cầu tổ chức phải xác định các tính huống khẩn cấp tiền ẩn trong phạm vi của Hệ thống quản lý môi trường có thể anh hưởng tới môi trường. Dưới đây là một số ví dụ về tình huống khẩn cấp có thể xảy ra:

 • Cháy nổ
 • Tràn đổ hoá chất, chất thải nguy hại ra môi trường
 • Nổ thiết bị áp lực
 • Tràn đổ nước thải chưa được xử lý ra môi trường
 • Chập nổ điện
 1. Giải pháp
 • Xác định các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn
 • Xác định nguyên nhân có thể gây ra các tình huống khẩn cấp
 • Hoạch định hướng giải quyết nếu tình huống khẩn cấp xảy ra

PHẢI DUY TRÌ THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN

 1. Yêu cầu trong điều 6.1.1 của tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14001:2015

Tổ chức phải duy trì thông tin dạng văn bản về:

- các rủi ro và cơ hội cần được giải quyết

- (các) quá trình cần thiết trong 6.1.1 đến 6.1.4, ở mức độ hợp lý để có sự tin cậy rằng các quá trình đã được thực hiện như đã hoạch định

 1. Phân tích

Thông tin dạng văn bản bao gồm tài liệu và hồ sơ.

 • Tài liệu là thứ tổ chức căn cứ vào đó để làm và cập nhật lại khi tài liệu không còn phù hợp
 • Hồ sơ là bằng chứng cho việc thực hiện, tức là sau khi ghi thành văn bản thì nó trở thành bằng chứng chứng minh tổ chức đã hoàn thành công việc và không thể chỉnh sửa được
 1. Giải pháp

Tổ chức phải có các thông tin dạng văn bản sau:

 • Quy trình hoặc hướng dẫn thực hiện đánh giá và giải quyết rủi ro
 • Kết quả xem xét và đánh giá rủi ro;
 • Bằng chứng xem xét và cập nhật lại rủi ro khi có sự biến đổi
 • Các thông tin dạng văn bản từ điều khoản 6.1.1 đến 6.1.4 trong tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Để được hướng dẫn chi tiết hơn về Quy trình Xác định rủi ro và cơ hội trong ISO 14001, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với KNA Cert theo số hotline: 093.2211.786 để được hỗ trợ.


 
✅⭐ Dấu IAF Công nhận Quốc tế 🔴 KNA CERT Cung cấp nhiều Dịch vụ trọn gói cho quý khách hàng !
✅⭐ Thủ tục đăng ký nhanh gọn 🔴 Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, KNA Cert cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho quý khách hàng
✅⭐ Chính sách hậu mãi sau chứng nhận 🔴 salesmanager@knacert.com 
✅⭐ Chi phí tốt ☎️ 093.2211.786

Nếu anh chị đang tìm hiểu về ISO 14001:2015 thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và áp dụng ISO 14001: danh mục tài liệu, quy trình thủ tục, hệ thống biểu mẫu. KNA gửi tặng anh chị: Tại đây.

Chia sẻ

Tin liên quan