CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Tổng quan về các điều khoản ISO 9001:2015

ISO 9001 quy định các yêu cầu nhằm mang lại lòng tin với các sản phẩm và dịch vụ do tổ chức cung cấp và từ đó nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng. Trước ISO 9001:2015, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng đã trải qua 4 phiên bản, cải tiến từ phiên bản năm 1987, 1994, 2000, 2008 để trở thành phiên bản mới nhất như hiện tại. Do sự cải tiến của ISO 9001 mà các doanh nghiệp cũng cần liên tục cập nhật, thông tin điều khoản của tiêu chuẩn. Và sau đây là nội dung cơ bản của các điều khoản ISO 9001:2015.  


Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

Là phiên bản mới nhất của ISO 9001, ISO 9001:2015 được đánh giá là có sự cải tiến vượt bậc so với phiên bản đầu tiên. Phiên bản 2015 tập trung vào việc kiểm soát và quản lý hệ thống dựa trên yếu tố rủi ro, hướng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phiên bản này cũng thể hiện được sự cải tiến của hệ thống quản lý chất lượng (QMS). 

tổng quan về các điều khoản iso 9001

ISO 9001:2015 có bao nhiêu điều khoản? 

ISO 9001:2015 bao gồm 10 điều khoản như sau: 

 • Điều khoản 1: Phạm vi áp dụng
 • Điều khoản 2: Tài liệu viện dẫn
 • Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa
 • Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức
 • Điều khoản 5: Lãnh đạo 
 • Điều khoản 6: Hoạch định
 • Điều khoản 7: Hỗ trợ 
 • Điều khoản 8: Thực hiện
 • Điều khoản 9:  Đánh giá kết quả hoạt động
 • Điều khoản 10: Cải tiến

Các điều khoản của ISO 9001:2015 được triển khai theo chu trình Deming hay còn được gọi là chu trình PDCA (Plan - Do - Check - Act). 

 • Plan: Hoạch định kế hoạch cho doanh nghiệp. Hoạch định bao gồm những nội dung liên quan đến phạm vi áp dụng, nguồn lực cần thiết, thời gian thực hiện, phương pháp đạt được mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn. 
 • Do: Doanh nghiệp triển khai thực hiện theo những gì đã lập kế hoạch trước đó.
 • Check: Doanh nghiệp kiểm tra kết quả thực tế so với mục tiêu trong kế hoạch, đánh giá, đo lường mức độ hiệu quả, hiệu suất làm việc.
 • Act: Sau quá trình đánh giá lại kế hoạch đã được triển khai, doanh nghiệp sẽ đề xuất ra những phương pháp để cải thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng, khắc phục những khuyết điểm trong quá trình triển khai kế hoạch ban đầu. 

Chi tiết các điều khoản ISO 9001:2015  

Điều khoản 1: Phạm vi áp dụng  

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng cho những doanh nghiệp cần chứng tỏ khả năng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Muốn nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc cải tiến hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với những yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định và chế định hiện hành. 

tổng quan về các điều khoản iso 9001

Điều khoản 2: Tài liệu viện dẫn  

Đối với những tài liệu ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với những tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. Và hiện tại bản mới nhất là ISO 9001:2015 

Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa 

Tiêu chuẩn này sử dụng những thuật ngữ và định nghĩa trong ISO 9000:2015. 

Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức 

 • Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức: Tổ chức phải xác định những vấn đề bên ngoài và nội bộ liên quan đến mục đích và định hướng chiến lược của mình cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng của tổ chức trong việc đạt được kết quả dự kiến của hệ thống quản lý chất lượng.
 • Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm: Tổ chức phải xác định các bên quan tâm và yêu cầu của họ để từ đó cung cấp một cách ổn định sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng: Tổ chức phải xác định ranh giới và khả năng áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng để thiết lập phạm vi của hệ thống. Để xác định phạm vi này, tổ chức phải xem xét các vấn đề bên ngoài và nội bộ, yêu cầu của các bên quan tâm liên quan cũng như sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức cung cấp.
 • Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của hệ thống: Thiết lập, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (Hệ thống QMS) phù hợp với tiêu chuẩn. Xác định các quá trình cần thiết cho Hệ thống QMS và áp dụng trong toàn tổ chức. Doanh nghiệp cần duy trì thông tin dạng văn bản để hỗ trợ việc thực hiện các quá trình của tổ chức vì lưu giữ thông tin dạng văn bản để có sự tin cậy rằng các quá trình được thực hiện như đã hoạch định.

Điều khoản 5: Sự lãnh đạo 

 • Sự lãnh đạo và cam kết: Lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ sự lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý chất lượng với nội dung hướng vào khách hàng 
 • Chính sách: Thiết lập chính sách chất lượng, trao đổi thông tin về chính sách chất lượng
 • Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức: Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo rằng trách nhiệm và quyền hạn của các vị trí thích hợp được phân công, truyền đạt và hiểu rõ trong tổ chức.

Điều khoản 6: Hoạch định 

 • Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội: Xác định các rủi ro và cơ hội cần giải quyết nhằm đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng có thể đạt được kết quả dự kiến, đạt được những kết quả mong muốn, ngăn ngừa hoặc giảm bớt những tác động không mong muốn, hướng tới cải tiến.
 • Xác định mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được mục tiêu: Tổ chức phải thiết lập các mục tiêu chất lượng ở các cấp và bộ phận chức năng thích hợp đồng thời xây dựng các quá trình cần thiết để triển khai hệ thống quản lý chất lượng. Tiếp đến là xác định: việc gì cần thực hiện, nguồn lực nào là cần thiết, ai là người chịu trách nhiệm, khi nào phải hoàn thành, kết quả sẽ được đánh giá như thế nào.

tổng quan về các điều khoản iso 9001

 • Hoạch định các thay đổi: Tổ chức phải xem xét những thay đổi bằng các xác định mục đích của những thay đổi và hệ quả tiềm ẩn của chúng, tính toàn vẹn của hệ thống quản lý chất lượng, sự sẵn có các nguồn lực, việc phân công và phân công lại trách nhiệm, quyền hạn.

Điều khoản 7: Hỗ trợ 

 • Nguồn lực: Tổ chức phải xác định và cung cấp nguồn lực cần thiết cho việc thiết lập, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng bao gồm cả nguồn lực con người, cơ sở hạ tầng, môi trường thực hiện công việc, nguồn lực theo dõi và đo lường, tri thức của tổ chức.
 • Năng lực: Các nhân sự được giao nhiệm vụ phải có năng lực đáp ứng được yêu cầu của công việc. Tổ chức phải đảm bảo rằng người thực hiện công việc dưới sự kiểm soát của tổ chức và nhận thức được về: chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng liên quan, đóng góp của họ cho hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm cả lợi ích của việc cải tiến, hậu quả của việc không tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn.
 • Xác định hoạt động trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài thích hợp 
 • Thông tin dạng văn bản của tổ chức cần duy trì, cập nhật, kiểm soát.

Điều khoản 8: Thực hiện  

 • Tổ chức phải hoạch định, thực hiện và kiểm soát các quá trình cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
 • Doanh nghiệp cần trao đổi, xác định, xem xét các thông tin về sản phẩm, dịch vụ với khách hàng, các bên liên quan. 
 • Doanh nghiệp cũng cần đảm bảo thiết kế và phát triển sản phẩm bằng cách thực hiện các yêu cầu đã được đề ra. Đảm bảo quá trình, sản phẩm/dịch vụ bên ngoài phù hợp yêu cầu.

Điều khoản 9: Đánh giá kết quả thực hiện 

Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá kết quả thực hiện dựa trên sự thỏa mãn của khách hàng lẫn công sức mà doanh nghiệp đã bỏ ra để tạo nên sản phẩm, dịch vụ. Ngoài phân tích yếu tố kết quả, doanh nghiệp còn cần phân tích các yếu tố nội bộ bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần có sự đồng hành sát sao của lãnh đạo cấp cao để có thể đánh giá kết quả thực hiện một cách chính xác, khách quan.  

tổng quan về các điều khoản iso 9001

Điều khoản 10: Cải tiến  

Thông qua việc đánh giá kết quả thực hiện, doanh nghiệp có thể xác định được điểm mạnh, hạn chế trong quá trình triển khai tiêu chuẩn vừa qua. Từ đó, doanh nghiệp tìm ra những giải pháp phù hợp để tiếp tục thúc đẩy điểm mạnh và hạn chế những điểm yếu, loại bỏ những điểm không phù hợp. 


Tại sao phải tìm hiểu 10 điều khoản của ISO 9001:2015? 

Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt ngày nay, việc nắm bắt các điều khoản ISO 9001:2015 là chìa khóa giúp doanh nghiệp bứt phá và tạo dựng vị thế vững chắc. Hiểu rõ 10 điều khoản cốt lõi này mang lại lợi ích thiết thực, góp phần đưa doanh nghiệp vươn tới thành công:  

 • Nâng tầm chất lượng: Hệ thống quản lý chất lượng bài bản theo điều khoản tiêu chuẩn ISO 9001 2015 giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, kiểm soát hiệu quả mọi hoạt động, từ đó cho ra đời những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường và gia tăng sự hài lòng của khách hàng.
 • Tăng cường uy tín thương hiệu: Khi hiểu được các điều khoản trong ISO 9001:2015, doanh nghiệp dễ dàng nhận được chứng nhận ISO 9001. Và đó sẽ là minh chứng cho cam kết chất lượng của doanh nghiệp. Chứng chỉ ISO 9001 giúp doanh nghiệp, tạo dựng niềm tin với khách hàng, đối tác và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường. 
 • Hiệu quả hoạt động vượt trội: Áp dụng 10 điều khoản của ISO 9001:2015 giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, tiết kiệm chi phí, sử dụng nguồn lực hiệu quả, gia tăng năng suất và lợi nhuận.
 • Mở rộng thị trường: Đáp ứng các yêu cầu khắt khe của khách hàng quốc tế, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp đòi hỏi tiêu chuẩn cao, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường và tiếp cận nguồn khách hàng tiềm năng.
 • Nâng cao văn hóa doanh nghiệp: Tiêu chuẩn ISO 9001 khuyến khích xây dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp, đề cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp và tinh thần học hỏi, đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Và trên đây là nội dung của 10 điều khoản trong ISO 9001:2015, hy vọng rằng sau khi đọc xong bài viết này, quý doanh nghiệp sẽ hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Từ đó có thể áp dụng để cải thiện hoạt động kinh doanh của mình. Nếu doanh nghiệp đang có nhu cầu chứng nhận ISO 9001, vui lòng liên hệ với KNA CERT để được hỗ trợ. 

 • Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Chi nhánh: Tầng 7, Tòa nhà Thủy Lợi 4, 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM
 • Facebook: https://www.facebook.com/KNACertification
 • Hotline: 0932.211.786
 • Email: salesmanager@knacert.com
Chia sẻ

Tin liên quan