CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Thiết kế và phát triển sản phẩm, dịch vụ với ISO 9001:2015

chứng nhận ISO 9001 được xây dựng và duy trì trong tổ chức của bạn nhằm thiết lập, thực hiện cũng như duy trì các quá trình thiết kế. Phát triển và nhằm đảm bảo cho các sản phẩm dịch vụ của bạn đáp ứng được các yêu cầu từ phía đối tác, khách hàng.


Một khi tổ chức, doanh nghiệp áp dụng ISO 9001 trong doanh nghiệp có một số trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có thể quyết định áp dụng ra các yêu cầu đối với sự thiết kế, phát triển cho các quá trình vận hành của mình. Việc này dựa trên phạm vi của một hệ thống quản lý chất lượng. Điều này có đưa ra những yêu cầu của khách hàng, luật định và các chế định hoặc dựa trên thực hành kinh doanh một cách tốt nhất.

thiết kế sản phẩm nhờ ISO 9001

Thiết kế và phát triển sản phẩm, dịch vụ với ISO 9001 trong doanh nghiệp.

 Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 nhằm đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng những hoạch định về thiết kế và phát triển để có thể xác định các hoạt động và nhiệm vụ thiết kế. Phát triển cần thiết của mình. Việc hoạch định này có thể được bao gồm những việc như xem xét các hành động được xác định là điều cần thiết cũng có thể ảnh hưởng đến những kết quả thực hiện đã được hoạch định trước đó.

Các yếu tố chính được xem xét khi hoạch định thiết kế và phát triển bao gồm: Mức độ phức tạp của sản phẩm và dịch vụ;

Việc hoạt động kiểm tra xác nhận thật sự cần thiết nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của đầu vào cũng như các hoạt động nhằm xác nhận các giá trị sử dụng thật cần thiết nhằm đảm bảo các loại sản phẩm và dịch vụ sẽ được tạo ra để đáp ứng được các yêu cầu đối với ứng dụng đã định hoặc sử dụng dự kiến.

Người sẽ thực hiện, nghĩa là xác định trách nhiệm và quyền hạn cần thiết liên quan đến quá trình thiết kế và phát triển;

Một nguồn lực nội bộ bên ngoài thực sự cần thiết như tri thức của các doanh nghiệp, thiết bị và công nghệ nhằm hỗ trợ cho khách hàng hoặc các bên cung cấp bên ngoài. Nhờ công nhân hời vụ, những quy phạm về tiêu chuẩn cung cấp thông tin kỹ thuật.

Trao đổi thông tin giữa những người tham gia vào quá trình thiết kế và phát triển, có tính đến số nhân viên có liên quan và cách thức hiệu lực nhất để chia sẻ thông tin, như họp, truyền thông, biên bản;

Sự tham gia tiềm năng của khách hàng và người sử dụng vào hoạt động thiết kế và phát triển; Mức độ kiểm soát mong muốn đối với quá trình thiết kế và phát triển do khách hàng hoặc các bên quan tâm thích hợp khác xác định;

Những thông tin mang tính chất triển khai dạng văn bản sẽ thực sự cần thiết để chứng tỏ các yêu cầu về mặt thiết kế và phát triển. Để có thể được đáp ứng một cách đầy đủ và thông qua một quá trình để có được một cách thích hợp ở các giai đoạn nhằm xem xét và kiểm tra xác nhận, xác nhận các giá trị sử dụng.

Khi triển khai áp dụng doanh nghiệp cần xác định những đầu vào cho dự án thiết kế và phát triển là một trong các hoạt động của doanh nghiệp khi hoạch định thiết kế và phát triển. Mục đích của điều này là đảm bảo rằng đầu ra của thiết kế và phát triển đưa ra thông tin cần thiết cho tất cả quá trình cần thiết cho việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ dự kiến (bao gồm các hoạt động mua sắm, sản xuất và sau giao hàng); những đầu ra này cũng cần đủ rõ ràng để đảm bảo rằng người có liên quan hiểu hành động nào cần thực hiện và theo trình tự nào.

Đầu ra của thiết kế và phát triển sẽ thay đổi tùy thuộc vào tính chất của quá trình thiết kế, phát triển và các yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ. Đầu ra của thiết kế và phát triển sẽ là đầu vào chính cho quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ.

Theo VietQ.vn

Chia sẻ

Tin liên quan