CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Dấu UKCA - Đánh giá sự phù hợp của Vương quốc Anh

Dấu UKCA (Đánh giá sự phù hợp của Vương quốc Anh) là dấu hiệu sản phẩm mới của Vương quốc Anh sẽ được yêu cầu đối với một số sản phẩm nhất định được đưa vào thị trường ở Vương quốc Anh (Anh, xứ Wales và Scotland). PHẠM VI ÁP DỤNG

Nó bao gồm hầu hết các sản phẩm trước đây yêu cầu dấu CE.

UKCA được sử dụng để thay thế cho CE Marking yêu cầu cho các sản phẩm đang được đặt trên thị trường GB

Nó sẽ không được công nhận ở thị trường EU. Các sản phẩm yêu cầu dấu CE sẽ vẫn cần dấu CE để được bán ở EU.

Ngoài ra không áp dung thị trường Bắc Ireland


NHỮNG YÊU CẦU CỦA DẤU UKCA

  • Các yêu cầu kỹ thuật ('yêu cầu thiết yếu') mà bạn phải đáp ứng - và các quy trình và tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp có thể được sử dụng để chứng minh sự phù hợp - phần lớn giống như đối với dấu CE
  • Các trường hợp mà bạn có thể sử dụng tự công bố sự phù hợp để đánh dấu UKCAcũng giống như đối với dấu CE . 
  • Các lĩnh vực lập pháp cho phép tự công bố sự phù hợp để đánh dấu UKCA

DẤU UKCA

Pháp luật

Phạm vi sản phẩm có thể tự công bố

Quy định về Tương thích Điện từ 2016

Tất cả sản phẩm

Quy định về Đồ chơi (An toàn) 2011

Các sản phẩm mà tất cả các yêu cầu thiết yếu đều nằm trong các tiêu chuẩn được chỉ định và nhà sản xuất đã áp dụng các tiêu chuẩn này

Hạn chế sử dụng các chất độc hại nhất định trong các quy định về thiết bị điện và điện tử 2012

Tất cả sản phẩm

Quy định về thiết bị y tế năm 2002 

Một số thiết bị loại I

Quy định về thiết bị vô tuyến năm 2017

Tất cả các sản phẩm ngoại trừ trường hợp các tiêu chuẩn được chỉ định cho quy định 6 (2) hoặc không tồn tại hoặc chưa được nhà sản xuất áp dụng.

Các Quy định về Thiết bị Áp lực (An toàn) 2016

Thiết bị áp lực loại I

Quy định về Sản phẩm Xây dựng (Quy định ( EU ) 305/2011 được đưa vào luật của Vương quốc Anh và được sửa đổi)

Các sản phẩm thuộc phạm vi Hệ thống 4

Quy định về thủ công giải trí 2017

Một số loại thủ công giải trí được quy định trong luật

Quy định về Thiết bị Điện (An toàn) 2016

Tất cả sản phẩm

Quy định Cung cấp Máy móc (An toàn) 2008

Bất kỳ máy nào không nằm trong Phụ lục 2, Phần 4 của Quy định.
Bất kỳ máy nào trong Bảng 2, Phần 4 đã được áp dụng đầy đủ các yêu cầu của tất cả các tiêu chuẩn được chỉ định có liên quan và trong đó các tiêu chuẩn đó bao gồm các yêu cầu thiết yếu có thể áp dụng.

Thiết bị và Hệ thống Bảo vệ được Dự định Sử dụng trong Quy định về Khí quyển Có khả năng Cháy nổ 2016

Nhóm thiết bị II, nhóm thiết bị 3

Quy định về Thiết bị Bảo vệ Cá nhân (Quy định ( EU ) 2016/425 được đưa vào luật của Vương quốc Anh và được sửa đổi)

Phương tiện bảo vệ cá nhân loại I


HIỆU LỰC BAN HÀNH

Dấu UKCA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, để các doanh nghiệp có thời gian điều chỉnh các yêu cầu mới, bạn vẫn có thể sử dụng dấu CE cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2022 trong hầu hết các trường hợp.

Các dấu CE chỉ có giá trị trong Vương quốc Anh cho các khu vực nơi GB và EU quy tắc vẫn như cũ. Nếu EU thay đổi các quy tắc của mình và bạn CE đánh dấu sản phẩm của mình trên cơ sở các quy tắc mới đó, bạn sẽ không thể sử dụng nhãn CE để bán ở Vương quốc Anh, ngay cả trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Bạn sẽ có thể sử dụng dấu CE ở thị trường GB cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 nếu áp dụng bất kỳ điều nào sau đây:

  • bạn hiện đang áp dụng dấu CE cho hàng hóa của mình trên cơ sở tự công bố
  • bất kỳ đánh giá sự phù hợp bắt buộc nào của bên thứ ba được thực hiện bởi một cơ quan được thông báo được EU chứng nhận (bao gồm một cơ quan ở quốc gia mà EU có thỏa thuận công nhận lẫn nhau có liên quan)
  • giấy chứng nhận về sự phù hợp do một cơ quan được phê duyệt của Vương quốc Anh nắm giữ trước đây đã được chuyển cho một cơ quan được thông báo được chứng minh bởi EU trước ngày 1 tháng 1 năm 2021

NHÃN UKCA 

Chiều cao của dấu UKCA tối thiểu phải là 5 mm. Nếu thu nhỏ hoặc mở rộng, tỷ lệ của nó phải được giữ nguyên. Nhãn hiệu phải "dễ nhìn thấy, dễ đọc và [từ ngày 1 tháng 1 năm 2023] được gắn vĩnh viễn vào hàng hóa".

DÁN NHÃN UKCAĐƠN VỊ ĐÁNH GIÁ

Tra cứu theo đường link: https://www.gov.uk/uk-market-conformity-assessment-bodies?

Chia sẻ

Dịch vụ liên quan

DMCA.com Protection Status