CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Chứng nhận hệ thống

Dịch vụ Chứng nhận ISO 22301:2019 – C...

Chứng nhận ISO 22301 (ISO 22301 certification) là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận ISO 22301 có thẩm quyền thực hiện nhằm đánh giá sự phù hợp...

Chứng nhận Halal - Công Nhận Quốc Tế

Chứng nhận HALAL (HALAL certification) là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận HALAL có thẩm quyền thực hiện nhằm đánh giá sự phù hợp của các sản...

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN CARB P2 – CÔNG NHẬ...

Chứng nhận CARB P2 (CARB P2 certification) là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận CARB P2 có thẩm quyền thực hiện nhằm đánh giá sự phù hợp theo....

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN SBP – CÔNG NHẬN QU...

Chứng nhận SBP (SBP certification) là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận SBP có thẩm quyền thực hiện nhằm đánh giá sự phù hợp theo tiêu chuẩn S...

Đánh Giá Tisax - An toàn Thông tin Tr...

Đánh giá TISAX (TISAX audit) là hoạt động đánh giá do tổ chức đánh giá TISAX có thẩm quyền thực hiện nhằm đánh giá sự phù hợp của Hệ thống quản lý an toàn thông...

Chứng Nhận GMP - Công Nhận Quốc Tế

Chứng nhận GMP (GMP certification) là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận GMP có thẩm quyền thực hiện nhằm đánh giá sự phù hợp của Thực hành sản...

CHỨNG NHẬN ISO 14064-1:2018 – CÔNG NH...

Chứng nhận ISO 14064 (ISO 14064 certification) là hoạt động đánh giá chứng nhận do tổ chức chứng nhận ISO 14064 có thẩm quyền thực hiện nhằm đánh giá sự phù hợp...

Chứng nhận ENplus - Chứng nhận viên n...

Chứng nhận ENplus - Chứng nhận viên nén gỗ - Đạt chuẩn Quốc tế

Chứng nhận Không chất thải của SCS –...

Chứng nhận Không chất thải của SCS – Zero Waste Certification

Chứng nhận ISCC về Năng lượng sinh họ...

✅ Trên thế giới hiện nay có nhiều quy định, chương trình chứng nhận về năng lượng và nhiên liệu. Bài viết dưới đây giới hiệu về Chương trình Chứng nhận ISCC về....