CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA 

"Quality Innovation"

Các yêu cầu khi hoạch định hành động để đạt Mục tiêu môi trường là gì?

Khi tìm hiểu Mục tiêu môi trường là gì, các tổ chức, doanh nghiệp cần nắm rõ Các yêu cầu khi khi hoạch định hành động để đạt Mục tiêu môi trường theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 về Hệ thống quản lý môi trường.


hoạch định hành động đtj mục tiêu môi trường íos 14001:2015


XÁC ĐỊNH NHỮNG GÌ SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỂ ĐẠT MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG

 1. Yêu cầu trong Điều 6.2.2.a tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Khi hoạch định cách thức để đạt được các mục tiêu môi trường, tổ chức phải xác định những gì sẽ được thực hiện

 1. Phân tích

Tổ chức phải có những hành động cụ thể hướng vào việc đạt được mục tiêu môi trường đã đề ra. Không thể nói chung chung theo kiểu “sẽ cố gắng hơn nữa trong thời gian tới”. Đây là một trong 5 yêu cầu “What” của công cụ 5W1H mà chúng ta thường dùng để thực hiện công việc.

 1. Giải pháp
 • Xác định những hoạt động có ảnh hưởng đến mục tiêu
 • Lựa chọn những hoạt động tác động trực tiếp tới mục tiêu
 • Đưa ra các giải pháp để tạo điều kiện cho việc đạt được mục tiêu

XÁC ĐỊNH NGUỒN LỰC CHO VIỆC TRIỂN KHAI MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG

 1. Yêu cầu trong Điều 6.2.2.b tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14001:2015

Khi hoạch định cách thức để đạt được các mục tiêu môi trường, tổ chức phải xác định những nguồn lực gì được yêu cầu.

 1. Phân tích

Bất cứ hoạt động nào của tổ chức cũng đều cần đến nguồn lực, không có nguồn lực thì hoạt động không thể triển khai và bất cứ điều gì cũng không hoàn thành được. Do đó, việc xác định nguồn lực cần thiết là cực kỳ quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến việc hoàn thành mục tiêu đề ra. Nguồn lực bao gồm: Con người; Cơ sở hạ tầng; Công nghệ; Tài chính. “Xác định nguồn lực” có nghĩa là xác định 4 nguồn lực trên cái nào cần thiết cho các hoạt động để đạt được mục tiêu của tổ chức.

 1. Giải pháp

Phân bố nguồn lực phù hợp và kịp thời cho mỗi hoạt động


PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG

 1. Yêu cầu trong Điều 6.2.2.c tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Khi hoạch định cách thức để đạt được các mục tiêu môi trường, tổ chức phải xác định ai là người chịu trách nhiệm.

 1. Phân tích

Mục tiêu bao gồm mục tiêu chung của tổ chức, mục tiêu riêng của từng phòng ban hoặc của một quá trình liên quan đến nhiều người. Vì vậy nếu không chỉ ra trách nhiệm của từng người thì khó có thể hoàn thành mục tiêu như kế hoạch đã đề ra. Tổ chức phải phân công trách nhiệm cho từng mục tiêu cụ thể, ai phải làm gì. Yêu cầu này nhằm cụ thể hoá điều khoản 5.3 Phân công trách nhiệm và quyền hạn.

 1. Giải pháp
 • Lập bảng kế hoạch hành động kèm thêm cột trách nhiệm của từng đối tượng
 • Chú ý đến nhận thức, năng lực, kinh nghiệm của người được phân công
 • Phổ biến cho người được phân công trách nhiệm và những người có liên quan biết về những gì họ cần làm

XÁC ĐỊNH THỜI GIAN HOÀN THÀNH MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG

 1. Yêu cầu trong Điều 6.2.2.d tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Khi hoạch định cách thức để đạt được các mục tiêu môi trường, tổ chức phải xác định khi nào mục tiêu được hoàn thành.

 1. Phân tích

Yêu cầu này tương ứng với yếu tố T (Time-Bound) trong mô hình xây dựng mục tiêu SMART. Nếu không xác định thời gian hoàn thành mục tiêu sẽ không biết được mục tiêu đạt hay không đạt.

 1. Giải pháp
 • Ấn định thời gian hoàn thành cho mỗi mục tiêu.
 • Xây dựng lũy kế mục tiêu xây dựng lũy kế mục tiêu, tức là hàng tháng phải đạt bao nhiêu. Ví dụ: Mục tiêu chúng ta là đến tháng 6 giảm 3% tỷ lệ phế phẩm so với tháng 12 năm trước đó, tức là mỗi tháng chúng ta giảm 0.5%, lũy kế

CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG

 1. Yêu cầu trong Điều 6.2.2.e tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Khi hoạch định cách thức để đạt được các mục tiêu môi trường, tổ chức phải xác định cách thức để đánh giá các kết quả, bao gồm cả các chỉ số để theo dõi tiến trình nhằm đạt được các mục tiêu môi trường có thể đo được của mình (xem 9.1.1).

 1. Phân tích

Tổ chức phải đưa ra phương pháp đánh giá kết quả sau khi thu thập và phân tích dữ liệu. Yêu cầu này giúp trả lời cho các câu hỏi:

 • Có hoàn thành mục tiêu môi trường hay không?
 • Kết quả thu được có đúng hay không?
 • Phương pháp phân tích dữ liệu đã phù hợp chưa?
 1. Giải pháp
 • Xây dựng phương pháp thu thập dữ liệu liên quan đến mục tiêu
 • Xây dựng phương pháp phân tích và đánh giá dữ liệu đã được thu thập;
 • Báo cáo kết quả phân tích dữ liệu lên người chịu trách nhiệm và lãnh đạo cao nhất để xem xét và đánh giá

TÍCH HỢP MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG VÀO CÁC QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

 1. Yêu cầu trong Điều 6.2.2 tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Tổ chức phải cân nhắc cách thức hành động để đạt được các mục tiêu về môi trường của mình có thể tích hợp vào các quá trình hoạt động chủ chốt của tổ chức.

 1. Phân tích

Các hành động thực hiện mục tiêu thường gắn liền với các quá trình, dự án, sản phẩm, dịch vụ, các địa điểm hoặc các cơ sở vật chất của một tổ chức. Trong quá trình lập kế để đạt mục tiêu, các tổ chức có thể kết hợp các chương trình để đạt được mục tiêu môi trường với các chương trình khác.

 1. Giải pháp

Mục tiêu môi trường của tổ chức liên quan đến quá trình nào, thì các hành động đạt mục tiêu môi trường phải được kết hợp vào quy trình quản lý quá trình đó.

Ví dụ: Mục tiêu môi trường là “giảm lượng rác thải nguy hại” thì kế hoạch hành động sẽ bao gồm:

 • Quá trình nghiên cứu sản phẩm: Cải tiến quá trình sản xuất, sử dụng ít nguyên liệu phát sinh rác thải nguy hại
 • Quá trình mua hàng: Hạn chế mua nguyên liệu tạo ra rác thải nguy hại và tìm trên thị trường vật liệu thay thế thân thiện với môi trường
 • Quá trình sản xuất: Tiết kiệm những vật tư nguyên liệu tạo ra các chất thải nguy hại;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu gặp khó khăn trong quá trình hoạch định hành động để đạt Mục tiêu môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, vui lòng liên hệ với KNA Cert theo số hotline: 093.2211.786 để được hỗ trợ.

Chia sẻ

Tin liên quan

DMCA.com Protection Status